Fermierii care cultivă roşii în sere şi solarii vor beneficia şi în acest an de ajutoare nerambursabile în valoare de maximum 3.000 de euro.

Beneficiari eligibili

Fermierii care pot beneficia de pe urma acestui ajutor trebuie să fie: producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale; producători agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător; producători agricoli persoane juridice. Pentru acest an, prin schema de minimis se vor pune la dispoziţia fermierilor 183 milioane de lei. Întreaga sumă aferentă Ajutorului de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate va fi finanţată din bugetul de stat, fondurile fiind acordate, asemeni anilor precedenţi, prin intermediul Direcţiilor Agricole Judeţene. Astfel, fiecare producător de tomate în sere sau solarii va putea beneficia de până la 3.000 euro pe an, sumă care se va acorda integral, într-o singură tranşă. Singura modificare la accesarea acestui sprijin este obligativitatea fermierilor de a specifica în cererea de finanţare ce producţie de tomate au obţinut pe 1.000 mp

Pentru a putea obţine finanţarea aferentă sprijinului, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator inscripţionată ,,Program susţinere tomate 2018” şi să menţioneze numărul cererii depuse pentru obţinerea finanţării; să obţină o producţie de minimum 2 kilograme de tomate/mp şi să facă dovada producţiei prin documente justificative privind comercializarea producţiei; să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primărie în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în sere şi solarii; să valorifice producţia în perioadele ianuarie-mai, inclusiv, şi noiembrie - 20 decembrie, inclusiv.

Documente necesare

Pentru a primi acest ajutor, beneficiarii trebuie să depună la DAJ o cerere de înscriere în program prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spatii protejate, însoţită de următoarele documente: copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procura notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal; copie a atestatului de producător; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz, în situaţia persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz; dovada cont activ bancă/trezorerie; adeverinţa, în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafaţaa de teren utilizată de solicitant în anul 2018 în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză; declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

De precizat că prin acest ajutor de minimis se urmăreşte obţinerea unor produse de calitate, o eficienţă economică ridicată în realizarea şi valorificarea acestora şi, de asemenea, stabilizarea cantitativă şi calitativă a producţiilor de materii prime, respectiv echilibrarea balanţei veniturilor/cheltuielilor producătorilor agricoli.