Insolvenţa este definită în Legea nr. 85/2014 ca fiind starea patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile.

Potrivit legii, această stare se prezumă evidentă atunci când debitorul nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulŢi creditori la 60 de zile de la data scadentă. De asemenea, insolvenţa este iminentă în momentul în care este dovedit faptul că debitorul nu va fi capabil să plătească la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fonduri băneşti. Ordonanţa Guvernului privind regimul juridic al contravenţiilor prevede că sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat. Prevederile legale stabilesc că fac excepţie amenzile aplicate de autorităţile administraţiei publice locale şi amenzilor privind circulaţia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale. În ceea ce privește condiţiile pentru începerea executării silite, Codul de procedură fiscala prevede că instituţiile publice finanţate total sau parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurari sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, care nu au organe de executare silită proprii, transmit titlurile executorii privind venituri ale bugetului general consolidat, spre executare silită, unităţilor fiscale aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), iar sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat. Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă prevede că, de la data deschiderii procedurii, se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor. De asemenea, acest act normativ prevede că toate creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele născute după data deschiderii procedurii de faliment. Astfel: în situaţia în care creanţa bugetară (amenda contravenţională) s-a născut anterior datei deschiderii procedurii insolvenţei, unitatea fiscală competentă va depune la instanţa judecătorească competentă o cerere de admitere a creanţei. De asemenea, în cazul în care creanţa bugetară (amenda contravenţională) s-a născut ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare, atunci unitatea fiscală competentă va solicita administratorului judiciar sau judecătorului sindic efectuarea plăţii conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală.