Începând cu această lună, agricultorii pot accesa fonduri europene nerambursabile prin intermediul Submăsurii 6.3 – Dezvoltarea fermelor mici, în cadrul căreia valoarea sprijinului este de 15.000 euro pe proiect.

Potrivit Ghidului solicitantului, solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii: să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploataţie agricolă care intră în categoria de fermă mica, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate; potenţialii beneficiari trebuie să fie persoane juridice române, să acţioneze în nume propriu; să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare; să aibă studii minime de 8 ani clase. De asemenea, solicitanţii trebuie să se încadreze într-una din următoarele forme de organizare la data depunerii Cererii de Finantare, indiferent de data înfiinţării formei respective de organizare: persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare; persoana fizică autorizată (PFA); întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale; întreprindere familială; societate cu răspundere limitată cu asociat unic/majoritar (majoritate absolută 50%+1) înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare reprezentată prin: asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii şi asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) care are și calitatea de administrator al societăţii; să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de derulare a proiectului. De precizat că în categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant (“societate cu răspundere limitată - debutant” sau “S.R.L. - D.”) în baza prevederilor OUG nr. 6/ 2011, cu modificările și completările ulterioare, cu condiţia respectării criteriilor prevăzute de legislaţia europeană și naţională în vigoare pentru schema de minimis, pe durata de valabilitate a Deciziei de finanţare. Solicitantul nu poate fi acţionar într-o altă microîntreprindere/întreprindere mică agricolă care accesează/a accesat SubMăsura 6.3. Pentru evitarea creării de condiţii artificiale, verificarea se face atât pentru solicitant/beneficiar, cât şi pentru cedenţi. Nu este admisă fărâmiţarea exploataţiilor agricole, în scopul creării în mod artificial de conditii necesare pentru a beneficia de sprijin.

Totodată, potrivit Ghidului solicitantului, exploataţia agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii: să aibă o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 - 11.999 € S.O; să fie înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică; să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu sau sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului cu cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului prin intermediul Submăsurii 6.3, în Registrul Unic de Identificare - APIA și/ sau în Registrul Naţional al Exploataţiilor - ANSVSA, precum şi la Primărie în Registrul agricol. Sprijinul public nerambursabil se acordă maxim 3/5 ani (perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de 15.000 de euro, procentul de finanţare nerambursabilă fiind de 100%. Sprijinul se acordă sub formă de primă în două tranșe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului - la semnarea Deciziei de Finanţare şi 25% din cuantumul sprijinului - acordat în funcţie de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși 3/5 ani (5 ani - pentru exploataţiile pomicole), de la semnarea Deciziei de Finanţare. De precizat, în încheiere, că acordarea sprijinului va fi proporţională cu gradul de îndeplinire a planului de afaceri.