Schema de sprijin va fi derulată prin Direcțiile Agricole Județene unde fermierii depun cererile şi documentele solicitate în acest sens.

Potrivit unei hotărâri publicate pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), programul va continua și anul viitor, valoarea sprijinului financiar acordat beneficiarilor fiind de de 14.248,8 lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an, la cursul de schimb de 4,7496 lei/euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2019. Anul viitor, schema de ajutor de minimis se va acorda întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea produsului tomate în spații protejate. Pot accesa ajutorul de minimis fermierii care îndeplinesc aceleași condiții ca și în anii de cerere 2018 și 2019. Astfel, schema derulată prin Direcțiile Agricole se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice care exploatează culturi de tomate în spații protejate, respectiv: producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014, valabil la data depunerii cererii; producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008;  producătorilor agricoli persoane juridice. O suprafață de teren cultivată cu tomate în spații protejate poate face obiectul schemei de ajutor de minimis o singură dată pe an, astfel că fermierul trebuie să aleagă dacă va accesa ajutorul de minimis pentru ciclul I de cultură sau pentru ciclul al II-lea.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii: să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția “Program susținere tomate, anul 2020, beneficiar numărul ….., Direcția pentru Agricultură a Județului………../Municipiului București”; să obțină o producție de minimum 2 kg tomate/mp; să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativteritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere; să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producției. Valorificarea producției se face în perioadele ianuarie-mai inclusiv și/sau noiembrie - 20 decembrie inclusiv. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii și în cele două exerciții financiare precedente, iar resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute sunt în sumă de maximum 284.974.000 lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de maximum 60.000.000 euro. Termenul de depunere a cererilor este cel târziu 20 martie (inclusiv), pentru producția valorificată în perioada ianuarie - mai, respectiv 15 septembrie, inclusiv, pentru tomatele valorificate în perioada noiembrie - 20 decembrie. De precizat că, în situația în care solicitantul deține în exploatație suprafețe de teren care sunt situate în județe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în program, care se depun la fiecare dintre direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, unde se găsește suprafața deținută.