Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (CJAPIA) informează că se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia covid-19, pe o perioadă de 20 de zile lucrătoare de la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial.

Beneficiarii sprijinului sunt crescătorii care dețin animale din specia suine, respectiv, întreprinderi individuale şi familiale, persoane fizice autorizate, după caz, precum şi persoane juridice care desfăşoară activitate de îngrășare și/sau reproducție a suinelor, iar ajutorul de stat se acordă pe capacitatea de producție deținută de beneficiar, echivalent UVM, funcție de categoriile de suine, respectiv, suine la îngrășat și animale de reproducție. Cererea de solicitare a ajutorului de stat trebuie să fie însoțită de următoarele documente: copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal/împuternicitului; copie de pe documentul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizația sanitar-veterinară, după caz; mișcarea animalelor pe o lună din semestrul I al anului 2020, din care să rezulte că a desfășurat activitate de creștere a suinelor, însușită de conducătorul unității sau documente justificative care atestă că în semestrul I al anului 2020 exploatația se afla în zonă supusă restricțiilor de mișcare a suinelor conform Deciziei 2014/709/UE a Comisiei privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE; copia schiţei grajdului/halei pentru fiecare exploataţie cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, asumată de beneficiar prin semnătură, din care să reiasă adresa, suprafaţa utilă a spaţiilor de crestere pentru beneficiarii care au accesat M 14; copia schiței validată de beneficiar aferentă locurilor de cazare, calculate conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr.202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, cu modificările și completările ulterioare, pentru spațiile de cazare care nu se află în M14; f)  coordonate bancare/trezorerie; pentru beneficiarii care au accesat măsura 14  - Bunăstarea animalelor - pachetul a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR, 2014-2020, copiile documentelor prevăzute la lit.a) - d) și f) depuse împreună cu cererea de plată/deconturile justificative rămân valabile și pentru această schemă APIA va prelua datele operate şi verificate din aplicaţia electronică  de gestionare a măsurii M14  - Bunăstarea animalelor - pachetul a) - Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020, referitoare la documentele beneficiarilor pentru exploataţiile cu cod ANSVSA. Cererea de solicitare a ajutorului de stat, însoţită de documentele solicitate poate fi transmisă la CJAPIA și prin fax, poștă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentului transmis. Cuantumul ajutorului este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru animale de reproducție (scroafe și scrofițe). Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu poate depăși  echivalentul în lei a 100.000 euro. De precizat că Formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat poate fi descărcat de pe site-ul APIA - http://www.apia.org.ro/ro/ajutor-de-stat-covid-19.