Cererea de înscriere în program, însoțită de documentele prevăzute, vor fi transmise la Direcția pentru Agricultură Județeană (DAJ) Oradea, str. Dimitrie Cantemir, nr. 24-26, județul Bihor, prin poștă sau în format electronic la adresa de email: [email protected]

În baza HG 248/2020 a fost aprobată schema de “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“ pentru anul 2020, astfel încât cultivatorii de tomate in spatii protejate pot beneficia de un ajutor de minimis exprimat sub forma unei subvenții de maximum 14.248,8 lei/beneficiar/an, reprezentând contravaloarea în lei a maximum 3.000 euro/beneficiar/an. Pentru a beneficia de acest ajutor de minimis, cultivatorii de tomate în spații protejate trebuie să depună cererea de înscriere în program la Direcțiile pentru Agricultură Județene până la data de 15 mai 2020 inclusiv, pentru producția care urmează să fie valorificată până la data de 15 iunie inclusiv. Potențialii beneficiari înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate au  obligația de a depune la DAJ Bihor, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, documentele justificative care să ateste valorificarea producției de tomate obținute în spații protejate, precum și copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecția plantelor, completat la zi și avizat de Oficiul Fitosanitar Județean. Pentru obținerea sprijinului financiar, cultivatorii de tomate în spații protejate înscriși în program, trebuie să indeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minim 1000 mp marcată corespunzător; să obțină o producție de minim 3 kg tomate/mp; să fie înregistrat în evidențele Registrului Agricol în a căror rază administrativ teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spații protejate în anul de cerere (model) și să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producției (file din carnetul de comercializare respectiv facturi fiscale). Actele necesare pentru înregistrare sunt: copie BI/CI pentru persoane fizice; copie atestat de producător pentru persoane fizice; copia certificatului de înregistrare la ONRC și copia BI/CI a împuterniciților pentru persoanele juridice; dovadă cont activ bancă/trezorerie; adeverința în original din Registrul Agricol cu suprafața de teren; declarație pe proprie răspundere (model) și copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăria în a căror rază administrativ teritorială se afla terenul utilizat în anul de cerere, din care să rezulte suprafețele deținute și cultivate în spații protejate. De precizat că modelul de cerere, registrul de tratamente fitosanitare și   declarație se pot descărca de pe site-ul www.directiaagricolabihor.ro. Informații suplimentare la Direcția pentru Agricultură Județeana Bihor, responsabil proiect: dna Angela Barău, tel. 0259.416.722, int. 15.