Potrivit OUG nr. 44 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (ÎI) și întreprinderile familiale (ÎF), înregistrarea la Registrul comerţului necesită parcurgerea unor etape şi depunere de documentaţie în funcţie de caz.

Orice persoană fizică, cetățean român sau cetățean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European, poate desfășura activități economice pe teritoriul României, în condițiile legii. Acestea au obligația să solicite oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal înregistrarea și autorizarea funcționării, înainte de începerea activității economice ca persoană fizică autorizată, denumită în continuare PFA, respectiv ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale. Reprezentantul întreprinderii familiale are obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării înainte de începerea activității economice. În cazul în care acesta nu formulează cererea în termen de 15 zile de la încheierea acordului de constituire, oricare membru al întreprinderii familiale, care are capacitate deplină de exercițiu, poate să solicite înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării, cu respectarea prevederilor. Cererea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării trebuie formulată în termen de 20 de zile de la încheierea acordului de constituire. În caz de nerespectare a acestui termen , este necesară încheierea unui nou acord de constituire. Pot desfășura activități economice în una dintre formele: PFA, II sau IF, persoanele fizice care: au capacitate deplină de exercițiu, cu excepția membrilor întreprinderii familiale ce nu au calitatea de reprezentant, care trebuie să aibă vârsta de cel puțin 16 ani; nu au săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale și de cele care privesc disciplina financiar-fiscală; au un sediu profesional. Cererea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării va fi însoțita de urmatoarele documente: carte de identitate sau pașaport – fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul; înscris care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional/punctului de lucru – orice act juridic care conferă dreptul de folosință și/sau atestă afectațiunea specială a spațiului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul; declarație pe propria răspundere olografă privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; declarație pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condițiilor legale de funcționare prevăzute de legislația specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii; fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale; fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experiența profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale. Dacă documentele depuse în susținerea cererii sunt incomplete, directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal sau persoana desemnată dispune prin rezoluție motivată acordarea unui termen de maximum 15 zile pentru completarea acestora. Termenul va fi comunicat solicitantului pe loc, dacă este prezent, precum și prin afișare/postare pe site-ul ONRC, iar rezoluția se afișează la sediul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și pe site-ul ONRC. Certificatul de înregistrare, conținând codul unic de înregistrare, este documentul care atestă înregistrarea în registrul comerțului, autorizarea funcționării, precum și luarea în evidență de către autoritatea fiscală competentă.