Beneficiarii depun cererea de înscriere în Programul de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor la Direcția pentru Agricultură județeană pe a cărei rază teritorială se înființează/află fermele, respectiv capacitățile de reproducție, însoțită de o serie de documente.

Este vorba despre: împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz; copie de pe actul constitutiv; dovadă cont activ bancă/trezorerie; pentru terenurile pe care se realizează investiția, documente care atestă dreptul de proprietate, administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute sau altele, dobândit prin act autentic notarial, certificate de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege; plan cadastral; schiță validată de beneficiar aferentă locurilor de cazare pentru reproducție; copie de pe avizul/înregistrarea/autorizația sanitar-veterinară. Pentru accesarea schemei de ajutor de stat, după înscrierea în Program, pentru obţinerea ajutorului de stat beneficiarii depun cererea de finanţare la direcţiile pentru agricultură judeţene unde s-au înregistrat cererile de înscriere, însoțită de următoarele documente, după caz: studiul de fezabilitate pentru investiţia solicitată; extras de carte funciară şi ridicare topograficăpentru terenul pe care se realizează investiţia; certificat de urbanism. Pentru realizarea investiţiilor finanţate prin Programul de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor se poate acorda un sprijin în patru tranșe egale, începând cu data încheierii contractului de finanțare. Acordarea tranșelor se realizează prin virarea sumelor într-un cont disponibil din care pot fi efectuate doar două tipuri de operațiuni: plăți reprezentând contravaloarea bunurilor, serviciilor, lucrărilor efectuate/livrate, doar după recepția bunurilor, serviciilor, lucrărilor, dovedite cu documente de plată; instrumente de garantare a plății, la dispoziția furnizorului de bunuri, servicii sau lucrări, respectiv scrisori de garanție bancară pentru acțiunile realizate pe plan intern și acreditive în cazul furnizorilor externi de bunuri și servicii. Pentru încheierea contractului de finanțare, beneficiarii trebuie să depună următoarele documente aferente investiţiei: autorizaţia de construcţie;  studiul geotehnic; aviz sanitar-veterinar după caz; aviz de mediu, după caz; aviz emis de direcţia de sănătate publică judeţeană, după caz; declaraţie pe proprie răspundere că nu au accesat sprijin prin PNDR 2014-2020 pentru aceleaşi măsuri; devizul de lucrări estimate. Termenul maxim de realizare a investițiilor este de 18 luni de la prima decontare, cu posibilitatea de prelungire a acestuia la solicitarea beneficiarului, cu maxim 6 luni. Beneficiarii care au realizat investiții prin Program trebuie să desfășoare activitate de creștere și reproducție a bubalinelor pe o perioadă de minimum 10 ani de la finalizarea investiției. Transferul sau vânzarea investiției realizate prin Program sau a fermei care a beneficiat de acest sprijin se va face cu preluarea obligației de menținere a activității de creștere și reproducție a bubalinelor până la sfârșitul perioadei de 10 ani, cu condiția depunerii documentelor aferente acestei acțiuni la DA județene și a obținerii acordului MADR. În cazul investițiilor colective și cooperativelor agricole de exploatare și gestionare a efectivelor de animale, în perioada de 10 ani de la finalizarea investiției, acționarii investițiilor colective și membrii cooperativei agricole au drept de preempțiune la transferul de proprietate sau la vânzarea investiției.