„Programul de susținere a producției de usturoi” se desfășoară pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2019 - 2021.

Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/ întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susținerea producției de usturoi. Cererile se depun la Direcțiile pentru Agricultură Județene până la  data de 15 mai. Beneficiarii acestei scheme sunt: producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil în anul de comercializare a producției de usturoi; producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.182/2016; producătorii agricoli persoane juridice. Pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placa indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția ,,Program susținere usturoi, anul...., beneficiar numărul …, Direcția pentru agricultură a județului…”; să obțină o producție de minimum 3 kg usturoi/10 mp, de pe suprafața prevăzută mai sus; să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi în anul de cerere; să facă dovada producţiei realizate potrivit prevederilor de mai sus prin documente justificative. Valoarea sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 4.650 lei/ha - contravaloarea în lei a 1.000 euro/ha, fără a depăși valoarea maxima de 15.000 euro/trei exerciţii financiare/beneficiar, prevăzută la art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol. Plata se acordă proporţional cu suprafața efectiv cultivată. Documentele necesare pentru obţinerea ajutorului sunt următoarele: copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz; dovadă cont activ bancă/trezorerie; adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză; declarație pe propria răspundere. În situația în care se constată că solicitantul a depus cereri pe raza mai multor județe, reprezentanții DADR judeţene decid asupra solicitărilor formulate, urmând ca plata să fie efectuată la nivelul structurii unde a fost solicitată suprafața cea mai mare, după transmiterea tuturor documentelor. Pentru obținerea sprijinului, solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi au obligația să depună la DADR documente justificative care să ateste valorificarea producției de usturoi obținute pe teren, până la data de 29 noiembrie, inclusiv, a anului de cerere. Documentele justificative  sunt bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare. Valorificarea producţiei se face în perioada 1 iulie - 29 noiembrie, inclusiv, a anului de cerere.