Arenda reprezintă contractul prin care o parte (arendator) se obligă să asigure celeilalte părţi (arendaş) folosinţa bunurilor agricole pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ (arenda).

Potrivit prevederilor legale, venitul brut se stabileşte pe baza contractului încheiat între părţi şi reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natura primite. Venitul net se stabileşte de către arendaş la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a unei cheltuieli forfetare de 40% care se aplică asupra venitului brut. Arendaşul trebuie să calculeze impozitul prin reţinere la sursă, în momentul plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net. De asemenea, tot arendaşul trebuie să declare impozitul în Declaraţia 112. Arendatorii nu declară impozitul pe venit în Declaraţia Unică. Pentru veniturile din arendă nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CAS). Se datorează doar contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) dacă arendatorul, beneficiarul veniturilor din arendă, estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este egală sau mai mare cu plafonul anual de 12 salarii minime brute pe ţară în anul realizării veniturilor, fie doar din arendă, fie din această categorie şi una sau mai multe din următoarele categorii de venituri: activităţi independente; drepturi de proprietate intelectuală; asocierea cu o persoană juridică; cedarea folosinţei bunurilor (închirieri/subînchirieri); activităţi agricole, silvicultură, piscicultură; investiţii; alte surse. CASS se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul. Baza de calcul a CASS - echivalentul a 12 salarii minime brute pe ţară, chiar dacă venitul estimat depăşeşte această bază de calcul. Pentru anul 2020 suma anuală de plată pentru CASS este de 2.676 lei (2.230 lei salariul minim x 12 luni x 10%).  În cazul în care există un singur contract de arendă, arendatorul are obligaţia să desemneze arendaşul în vederea calculării, reţinerii şi plăţii CASS prin reţinere la sursă. Arendatorul stabileşte împreună cu arendaşul nivelul CASS calculat şi reţinut la fiecare plată, urmând ca arendaşul să aibă obligaţia ca, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile să calculeze, reţine şi plăti CASS. Tot arendaşul are obligaţia ca, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, să depună Declaraţia 112.