Pe data de 23 octombrie 2023, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie reunită în cadrul  completului competent să judece recursul în interesul legii, legal constituită, a soluţionat un recurs în interesul legii, fiind pronunţată Decizia cu nr. 18/2023, prin care  ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj.

În consecință, a stabilit faptul că - „În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 21 alin. (1), (2) şi (5) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule şi tramvaie, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul nerespectării termenului de 30 de zile reglementat de art. 21 alin. (1) şi (2) din acelaşi act normativ, penalitățile de 0,2% pe zi de întârziere curg de la expirarea celor 30 de zile în care asigurătorul trebuia să răspundă cererii părţii solicitante”. Această decizie este obligatorie pentru toate instanțele de judecată naționale, urmând a fi aplicată în mod obligatoriu în cadrul tuturor litigiilor în care sunt solicitate penalități de întârziere față de asiguratorul care a refuzat să achite despăgubiri în cadrul dosarelor de daună. De menționat faptul că în conformitate cu prevederile art. 21 alin. 2 din Legea 132/2017 - „Dacă în termen de 30 de zile de la depunerea cererii de despăgubire de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA nu a notificat părţii prejudiciate respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele respingerii, asigurătorul RCA este obligat la plata despăgubirii”. De asemenea, conform art. 21 alin. 5 Legea 132/2017 - „Dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenul prevăzut la alin. (4) sau şi le îndeplineşte defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea sau întârzie achitarea despăgubirii, acesta este obligat la plata unor penalităţi de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire cuvenită sau la diferenţa de sumă neachitată. Plata penalităţilor se face odată cu plata despăgubirii”. Așadar, conform acestor prevederi legale, interpretate de către ÎCCJ, asiguratorul în măsura în care refuză nejustificat să achite despăgubirile pentru daunele produse, în termenul de 30 de zile de la data la care a fost depusă cererea de despăgubire de către partea prejudiciată, va achita pe lângă despăgubiri și o penalitate de întârziere de 0,2%/zi calculată prin raportare la valoarea despăgubirilor care trebuiesc a fi acordate. Penalitățile vor curge nu de la momentul stabilirii lor prin intermediul unei hotărâri judecătorești, ci de la momentul la care au expirat cele 30 de zile în care asiguratorul avea obligația de a răspunde față de cererea de despăgubire formulată de persoana prejudiciată.