Declaraţia 112 este declaraţia utilizată pentru declararea taxelor salariale la entităţile care au personal angajat. D112 se poate depune lunar sau trimestrial, în funcţie de îndeplinirea anumitor condiţii.

Ordinul care reglementează depunerea şi declararea obligaţiilor fiscale începând cu ianuarie 2021a fost publicat în  Monitorul Oficial la data de 19 februarie 2021, urmat de publicarea pdf-ului aferent sâmbătă, 20 februarie. În ce priveşte perioada fiscală la taxele aferente salariilor, regula generală este că Declaraţia 112 se depune lunar, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei pentru care se datorează impozitul pe venit şi contribuţiile sociale. Prin excepţie, Declaraţia 112 se depune trimestrial, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare trimestrului de către angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, care fac parte din următoarele categorii: asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor publice, care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită profesii libere şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă. Chiar dacă în cazul excepţiei depunerea se realizează trimestrial, totuşi trebuie întocmită şi depusă câte o declaraţie separată pentru fiecare lună calendaristică. Important de precizat este că ori de câte ori în cursul trimestrului persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate sau le încetează calitatea de asigurat, plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului, depun declarația până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit concediul medical sau încetarea calității de asigurat. În acest caz, declarația/declarațiile aferentă/ aferente perioadei rămase din trimestru se depune/se depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. În cazul în care încetarea calității de asigurat are loc în luna a doua a trimestrului, se vor depune atât declarația pentru prima lună a trimestrului, cât și cea pentru luna a doua, urmând ca după încheierea trimestrului să se depună numai declarația pentru luna a treia.