Potrivit prevederilor legale, termenul pentru depunerea situaţiilor financiare pe 2019 este 30 iulie 2020.

Concret, conform art. 42 din Legea contabilităţii, pentru întârzierea depunerii raportărilor, sancţiunile pentru neîndeplinirea la timp a obligţiei de raportare sunt următoarele: între 1 zi şi 15 zile lucrătoare - amenda este cuprinsă între 300 şi 1.000 lei; între 16 zile şi 30 zile lucrătoare - amenda este cuprinsă între 1.000 şi 3.000 lei; peste 30 de zile lucrătoare - amenda este cuprinsă între 1.500 şi 4.500 lei. În cazul nedepunerii situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile se aplică amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei. Alte  amenzi vizează: nerespectarea reglementărilor privind întocmirea şi semnarea raportărilor contabile - amenda este cuprinsă între 2.000 lei şi 3.000 lei; prezentarea situațiilor care conțin date eronate sau necorelate inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare se sancționeaza cu amendă de la 200 la 1.000 lei; nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere de a întocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei; nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale societăţii-mamă de a întocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale consolidate se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei; nerespectarea obligaţiei privind auditarea, conform legii, a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

Legat de situaţiile financiare care trebuie depuse de către microentităţi, potrivit prevederilor O 1802/2014 şi O 3781/2019, acestea sunt acele entităţi care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime: totalul activelor - 1.500.000 lei; cifra de afaceri netă - 3.000.000 lei; numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar - 10. Atenţie! Microentităţile nu trebuie confundate cu microintreprinderile. Aceste entităţi întocmesc situații financiare anuale care cuprind: bilanț prescurtat (cod 10); cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20); formularul „Date informative“ (cod 30); formularul „Situația activelor imobilizate“ (cod 40). În plus față de aceste componente, se mai depun în fişierul zip care se ataşeaza la formularul pdf următoarele: informații potrivit pct. 576 alin. (2) din reglementările contabile; raportul administratorilor; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaraţia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilităţii, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale; prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată, potrivit legii, aceasta fiind o prevedere nouă menţionată în Ordinul 3781/2019 la punctul 1.11. În fine, în ce priveşte raportul de audit - pentru microentităţi acesta nu este necesar, fiindcă nu se încadrează în plafoanele fixate pentru obligatia de audit, respectiv: totalul activelor - 16.000.000 lei; cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei; numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar - 50.