Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează contribuabilii că în Monitorul Oficial al României nr. 427/21 mai a fost publicat Orodnul nr. 1061/2020 privind emiterea deciziilor referitoare la obligaţiile fiscale accesorii.

Potrivit ANAF, în ceea ce priveşte dobânzile şi penalităţile de întârziere, acestea se stabilesc de către organele fiscale prin decizii referitoare la obligaţiile fiscale accesorii, care se emit şi se comunică debitorilor, conform procedurii aprobată prin OPANAF nr. 727/2019, cu modificările şi completările ulterioare (trimestrial). În contextul dispoziţiilor art. VII, alin. (1) din OUG nr. 29/2020, a fost necesar să nu se mai emită decizii referitoare la obligaţiile fiscale accesorii până la expirarea termenului de 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă, urmând ca ritmicitatea trimestrială, de emitere a deciziilor în cauză, să fie reluată ulterior acestei perioade. Potrivit prevederilor OPANAF nr. 1061/2020, se poate comunica decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii, reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere din oficiu, în anumite situaţii excepţionale, cum ar fi calculul obligaţiilor fiscale accesorii pentru înscrierea la masa credală în cadrul procedurii insolvenţei sau ori de câte ori debitorul solicită. De menţionat că, pentru obligaţiile fiscale accesorii, reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale, cu scadenţe anterioare intrării în vigoare a OUG. nr. 29/2020, calculate prin decizii emise şi comunicate până la data intrării în vigoare a Ordinului nr. 1061/2020, se aplică în mod corespunzător prevederile referitoare la stingerea obligaţiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, acestea vor face obiectul stingerii, prin modalităţile prevăzute de lege, cu excepţia măsurilor de executare silită care sunt suspendate potrivit dispoziţiilor OUG nr. 29/2020 respectiv ale OUG nr. 48/2020. Având în vedere faptul că, măsura fiscală prevăzută de art. VII, alin. (1) din O.U.G. nr. 29/2020 încetează, în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă, iar potrivit art. III, alin. (1) din OUG nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte normative, termenul de 30 de zile a fost prorogat până la data de 25 iunie 2020 inclusiv. În consecinţă, prin termenul prevăzut de lege se înţelege data de 25 iunie 2020, iar deciziiile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii, reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, se emit în primele 15 zile, după data de 25 iunie 2020.