În Monitorul Oficial nr. 596/19.07.2019 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2493/ 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum si pentru modificarea şi completarea unor reglementari contabile.

Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2018 a operatorilor economici se aplică: entităţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin O.M.F.P. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. Acestea întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale MFP raportări contabile la 30 iunie 2018 care cuprind următoarele formulare: Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10); Contul de profit şi pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit şi pierdere (cod 20); Date informative (cod 30). De asemenea, mai trebuie să depună raportările semestriale şi: entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. Acestea întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale MFP raportări contabile la 30 iunie 2018 care cuprind următoarele formulare: Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10); Situaia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20); Date informative (cod 30). Conform prevederilor legale, mai au obligaţia depunerii bilanţurilor la 6 luni şi entităţile al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic. În ceea ce priveşte entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2019, cele care în tot semestrul I al anului 2019 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2019, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, acestea, potrivit legii, nu întocmesc raportari contabile la 30 iunie 2019.

Raportările contabile se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătura electronică extinsă până cel mai tărziu la data de 14 august 2019.