Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea modelului, conţinutului eși instrucţiunilor de completare ale formularului (085) “Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a fost publicat la data de 6 iunie.

Conform referatului de aprobare, prin Legea nr. 60/2019 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 17 aprilie 2019, au fost aduse modificări și completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal în domeniul taxei pe valoarea adăugată, respectiv prevederilor prin care se stabilește locul prestării serviciilor de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică. Conform art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, locul prestării serviciilor de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică este considerat a fi locul unde beneficiarul este stabilit, îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită, în situația în care beneficiarul este persoană neimpozabilă. Prin excepție, potrivit modificărilor aduse prin Legea nr. 60/2019, în situația în care astfel de servicii sunt prestate de persoane impozabile stabilite sau care își au domiciliul stabil sau reședința într-un singur stat membru al Uniunii Europene către persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru, a căror valoare totală nu depășește în anul calendaristic curent și nu a depășit în cursul anului calendaristic precedent 10.000 euro (46.337 lei), locul prestării acestor servicii se consideră a fi locul unde prestatorul își are stabilit sediul activității, sediul fix, domiciliul stabil sau reședința obișnuită (art. 278 alin. (8) din Codul fiscal). De asemenea, prestatorii care sunt stabiliți, își au domiciliul stabil sau reședința în România au dreptul să opteze ca locul prestării serviciilor să fie stabilit în conformitate cu regula prevăzută la art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal. Opţiunea se aplică pentru cel puţin doi ani calendaristici. În aceste condiții, s-a impus aprobarea unui model de formular prin care persoanele impozabile aflate în această situație să-și poată exprima opțiunea de aplicare a prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal sau prin care, după o perioadă de cel puțin doi ani calendaristici, să anunțe încetarea aplicării acestei opțiuni.