Contribuabilii pot opta pentru depunerea cererii privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat (Formularul 230) la entitatea nonprofit/unitatea de cult, beneficiară a sumei.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare publică, un  proiect de Ordin pentru modificarea și completarea OPANAF nr.15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin OG nr.8/2021, au fost aduse unele modificări și completări dispozițiilor prevăzute la art.1231 din Codul fiscal privind acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii. Potrivit actului normativ menționat, contribuabilii pot opta pentru depunerea cererii privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat (Formularul 230) la entitatea nonprofit/unitatea de cult, beneficiară a sumei. Entității nonprofit/unității de cult îi revine obligația transmiterii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la organul fiscal competent, a unui formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancțiunea decăderii. În acest context, ANAF precizează că este necesară modificarea și completarea OPANAF nr.15/2021, modificările vizând în principal: actualizarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii; aprobarea modelului și conținutului Formularului „Situație centralizatoare a datelor cuprinse în Formularul 230”; modificarea formularelor „Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult” și „Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/ unităților de cult”.