Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că termenul în care fermierii, crescătorii de animale cărora li s-a transferat o exploatație agricolă trebuie să anunțe APIA este de 10 zile.

Potrivit prevederilor legale, transferul unei exploataţii reprezintă vânzarea sau arendarea, sau orice alt tip de tranzacţie similară care are drept obiect unităţile de producţie în cauză. Dacă o exploataţie este transferată integral de la un beneficiar la altul după depunerea unei cereri de ajutor, a unei cereri de sprijin sau a unei cereri de plată şi înainte să fi fost îndeplinite toate condiţiile de acordare a ajutorului sau a sprijinului, cedentului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin pentru exploataţia transferată. Ajutorul sau plata solicitat(ă) de cedent se acordă cesionarului, cu respectarea următoarelor condiţii: pe parcursul unei perioade care urmează să fie stabilită de statele membre, cesionarul informează autoritatea competentă în legătură cu transferul şi solicită plata ajutorului şi/sau a sprijinului; cesionarul furnizează toate documentele justificative solicitate de autoritatea competentă; sunt îndeplinite toate condiţiile pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului în ceea ce priveşte exploataţia transferată.

În conformitate cu art. 29 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 11/2021, ajutorul solicitat sau plata solicitată de cedent se acordă cesionarului, cu respectarea următoarelor condiţii: în termen de 10 zile calendaristice de la efectuarea transferului de exploataţie, cesionarul notifică APIA asupra transferului şi solicită plata ajutorului şi/sau a sprijinului; cesionarul furnizează toate documentele justificative solicitate de APIA referitoare la transferul de exploataţie; sunt îndeplinite toate condiţiile pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului în ceea ce priveşte exploataţia transferată.  După momentul în care cesionarul a informat APIA şi a solicitat plata ajutorului şi/sau a sprijinului potrivit prevederilor alin. (2) lit. a), toate drepturile şi obligaţiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent şi APIA generat de cererea unică de plată sunt atribuite cesionarului. Totodată, toate acţiunile necesare pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului şi toate declaraţiile date de cedent înainte de transfer sunt atribuite cesionarului în scopul aplicării normelor relevante ale Uniunii. Înregistrarea transferului de exploataţie are la bază formularul ,,Cerere pentru transfer de exploataţie/schimbarea formei de organizare” şi documentele specifice în funcţie de specificul unităţilor de producţie componente, puse la dispoziţie de către APIA. Acest formular este completat și semnat de către cei doi beneficiari şi datat. Cererea pentru transfer de exploataţie/schimbarea formei de organizare este depusă la centrul local/centrul judeţean unde cedentul a depus cererea unică de plată, după caz. Ulterior, aceasta este ataşată la dosarul cererii unice de plată a cesionarului, o copie a cererii de transfer fiind depusă la dosarul cererii unice de plată a cedentului. Pe copia documentelor menţionate, cesionarul va înscrie “conform cu originalul” şi va semna. APIA atrage atenţia că, potrivit prevederilor art. 1.847 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, terenul/animalele care face/fac obiectul unui contract de arendă/închiriere/concesiune/comodat nu poate/pot fi transferat/e unui alt utilizator, în acest caz transferul reprezentând subarendare/subconcesionare/subînchiriere, operaţiune juridică interzisă.