Cererile pentru subvențiile agricole aferente acestui an, depuse de fermieri la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), sunt supuse unor verificări preliminare.

Depunerea la APIA a cererilor unice pentru subvențiile din acest an, fără penalități, s-a încheiat pe data de 17 mai 2021, în consecinţă, reprezentanţii instituţiei au demarat verificările preliminare a cererilor depuse de fermieri, crescători de animale. Controlul preliminar a fost introdus prin Regulamentul de punere în aplicare nr. 2333/2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea. La Art. 13, alin. (3), (4) și (5) din Ordinul MADR nr. 45/2021 sunt prevăzute următoarele: (3) Pentru a veni în sprijinul fermierilor și pentru a spori corectitudinea cererilor de ajutor sau de plată, conform art. 1 pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 2.333/2015, cererile unice de plată sunt supuse unor verificări preliminare încrucișate. (4) Rezultatele verificărilor preliminare încrucișate se notifică fermierului de către APIA în termen de maximum 26 de zile calendaristice de la data-limită de depunere a cererii unice de plată. (5) În termen de 9 zile calendaristice de la data finală pentru notificarea către fermier a rezultatelor verificărilor preliminare, fermierul notificat de APIA poate modifica cererea unică de plată în aplicația IPA online, fără penalități. Solicitantul este notificat de APIA privind erorile/modificările din cerere pe care trebuie să le clarifice în termen de 15 zile de la data la care fermierul a semnat confirmarea de primire. Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate completa formularele menţionate.

În ceea ce priveşte verificările efectuate de reprezentanţii instituţiei, reamintim că APIA verifică eligibilitatea suprafeţelor înaintea acordării plăţilor prin următoarele metode: solicită documente doveditoare că terenul în cauză nu a fost scos din circuitul agricol; solicită documente doveditoare privind activitatea agricolă desfăşurată de către solicitant pe aceste suprafeţe;  efectuează verificări în baza de date LPIS cu privire la zonele rezervaţiilor ştiinţifice/zonele de protecţie strictă şi conservare specială/amenajările peisagistice; efectuează, după caz, verificări în baza de date LPIS şi/sau verificări în teren, utilizând ortofotoplanurile cele mai recente, privind existenţa lucrărilor hidrotehnice, de îmbunătăţiri funciare, de gospodărirea apelor şi ale căilor de transport terestru, parcuri fotovoltaice sau parcuri eoliene, terenuri de golf, parcuri, pârtii de ski.

APIA verifică eligibilitatea acestor suprafeţe după acordarea plăţilor în următoarele situaţii: la solicitarea unei terţe persoane în vederea realizării unui control pe teren (plângere pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate sau a normelor de ecocondiţionalitate); la sesizarea instituţiilor cu atribuţii de control;  oricare alt tip de verificări realizate de APIA, MADR, Curtea de Conturi a României, Comisia Europeană, Curtea Europeană de Audit etc.