Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reaminteşte că, pentru obținerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2021, rentierii agricoli se pot prezenta, până la data de 31 august 2022, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru județean al APIA.

Beneficiarii rentei agricole viagere sau împuterniciții lor trebuie să se prezinte la APIA cu următoarele documente, în original: carnetul de rentier agricol; actul de identitate al solicitantului; decizia de la comisia de expertiză medicală - pentru solicitanții pensionați pe caz de boală gradele I şi II / decizia de la comisia de expertiză medicală şi decizia de pensionare la limită de vârstă - pentru solicitanții pensionați pe caz de boală gradele I şi II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă; procură notarială autentificată, respectiv/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal; contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994*), cu modificările şi completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor legale; extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune opțional); declarația pentru obținerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății şi justiției, precum şi unele măsuri adiacente, norme aprobate prin Ordinul nr. 1272/2005. Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Națională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar. Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2021 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia depunerii la oricare Centru APIA, până la data limită 15 octombrie 2022, a cererii de moștenitor însoțită de următoarele documente justificative: carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original); copie a certificatului de deces; copie a actului de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ”definitivă”); copie B.I/C.I./paşaport al moştenitorului; împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original); extras de cont pe numele moștenitorului. La depunere se prezintă actele în original în baza cărora APIA va certifica pe copia depusă la dosarul rentierului “conform cu originalul”. Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moștenitorii acestora.