Pentru a se înregistra, entităţile trebuie să transmită Autorităţii o cerere, însoţită de mai multe documente şi informaţii, stabilite prin intermediul unui act normativ elaborat de ANPC.

Potrivit unei ordonanţe de urgenţă intrate în vigoare anul trecut, începând cu 1 ianuarie 2017, activitatea de recuperare creanţe poate fi desfăşurată numai de către entităţile înregistrate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului (ANPC). Astfel, începând de anul acesta, activitatea de recuperare creanţe poate fi desfășurată doar de către entităţile înregistrate la ANPC. Prevederea se regăseşte în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea și completarea OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, în vigoare din 30 septembrie 2016. Potrivit proiectului ANPC, entităţile de recuperare creanţe vor fi obligate să depună, alături de cerere, următoarele documente: certificatul de înregistrare, în copie certificată; certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu datele societăţii, în copie certificată; certificatul constatator emis conform art. 171 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, în copie certificată; actul constitutiv, în copie certificată; dovada că societatea comercială este operator de date cu caracter personal; cazierul judiciar pentru persoanele responsabile cu administrarea și conducerea societății; contractul colectiv de muncă, atunci când sunt îndeplinite condiţiile referitoare la numărul de angajaţi pentru încheierea acestuia; o succintă descriere cu privire la activitatea/activitățile desfășurată/desfășurate.

Dosarul cuprinzând documentele menţionate va putea fi trimis prin poştă sau depus direct la sediul Autorităţii din Bucureşti, sector 1, Bulevardul Aviatorilor, nr. 72. În plus, există o serie de condiţii pe care aceste entităţi trebuie să le îndeplinească pentru a putea solicita înregistrarea, iar una dintre acestea stabileşte că plata salariilor angajaţilor nu trebuie să depindă în mod exclusiv de realizarea unor obiective privind recuperarea creanţelor şi nici să nu fie raportată exclusiv la sumele recuperate. În acest sens, administratorul entităţii trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere la ANPC. Totodată, solicitanţii sunt obligaţi: să aibă sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România pentru rezolvarea eventualelor litigii şi pentru a răspunde contravenţional şi/ sau penal în faţa autorităţilor; persoanele din conducerea şi administrarea entităţii să se bucure de o bună reputaţie. După înregistrare, toate entităţile vor trebui să transmită, în perioada 1 ianuarie - 1 martie, raportări anuale cu numărul de cazuri din anul precedent şi sumele totale rezultate din recuperarea debitelor. ANPC va avea la dispoziţie 30 de zile pentru a emite şi comunica solicitantului decizia cu privire la acceptarea sau respingerea cererii. În cazul unei respingeri, entitatea solicitantă are dreptul, conform OUG nr. 52/2016, de a depune o nouă cerere de înregistrare.