Potrivit proiectului de ordonanţă, ajutorul de stat se acordă în sectorul bovine, crescătorilor persoane fizice, persoane juridice, întreprinderi individuale sau familiale, persoane fizice autorizate, care, în anul 2022, desfășoară activitate de creștere a bovinelor.

Pentru acordarea ajutorului de stat, beneficiarii trebuie: să fie înregistraţi în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA; să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment la data de 31 decembrie 2019, conform evidenţelor ONRC, sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019; să dețină bovine în exploataţie cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE la data depunerii cererii. Ajutorul de stat se acordă în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie în semestrul I al anului 2022, pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2022, la care se pot adăuga și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, în exploatație cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE. Beneficiarii depun la centrele judeţene/locale ale APIA o cerere, însoţită de documentul privind coordonatele bancare/trezorerie. Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, nu depăşeşte echivalentul în lei a 290.000 euro. Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru crescătorii de bovine este de 170.250.000 lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate MADR pe anul 2022. Cererile de solicitare a ajutorului de stat depuse la APIA sunt însoțite de documentul emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor - SNIIA, din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni și/sau efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, deținut în exploatația cu cod atribuit de ANSVSA, înscrisă în cerere. Documentul se emite la solicitarea beneficiarului și va fi transmis în format electronic de către utilizatorii SNIIA către centrele locale/județene APIA iar plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2022.