Sprijinul financiar, de la bugetul de stat, va fi acordat sub forma unei alocări financiare nerambursabile, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului, în limita unui plafon de 200.000 euro.

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare publică, proiectul Schemei de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării și dezvoltării stațiunilor balneare și balneoclimatice. Obiectivul schemei de minimis îl constituie stimularea operatorilor economici din stațiunile balneare și balneoclimatice pentru a realiza investiții în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă și de agrement, în vederea diversificării ofertei și creșterii calității serviciilor turistice și conexe din aceste destinații, precum și pentru acoperirea cheltuielilor aferente formării profesionale a personalului angajat în domeniul HoReCa. Prin acest program, conform documentului aflat în consultare publică, vor fi finanțate următoarele tipuri activități eligibile: extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport al factorilor naturali de cură;  construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale, sportive și de agrement din stațiunile balneare și balneoclimatice; achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare; formarea profesională a personalului angajat în domeniul HoReCa. Vor putea beneficia de măsurile de ajutor de minimis întreprinderile mici și mijlocii, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, care activează în stațiunile balneare și balneoclimatice atestate prin HG nr. 1016/2011 și care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, criteriile de eligibilitate impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de minimis și condițiile de eligibilitate prevăzute în cadrul schemei. Valoarea totală estimată a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de minimis, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, respectiv de la data adoptării și până la 31 decembrie 2023, este de maximum 500 milioane euro, echivalent lei, în limita creditelor bugetare și de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat. Numărul maxim al operatorilor economici care vor beneficia de sprijin se estimează la 2.500, iar înscrierile se vor realiza exclusiv digital, prin intermediul unei aplicații informatice.