Ministerul Finanțelor (MF) precizează că sunt vizate de noile reglementări casele de schimb valutar și, respectiv, entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare care solicită să desfășoare aceste activități.

De asemenea, se precizează faptul că, organizarea și desfășurarea activității de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, pe teritoriul României, de către casele de schimb valutar și entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, se pot realiza numai pe bază de autorizație și scrisoare de atribuire a codului statistic, documente cu valabilitate limitată în timp. Entitățile vizate de acest proiect de act normativ pot solicita obținerea autorizației pentru organizarea activității de încasare a cecurilor de călătorie: la momentul solicitării autorizației pentru organizarea activității de schimb valutar, caz în care se emite o singură autorizație pe care vor fi menționate toate activitățile pe care le poate desfășura entitatea; ulterior obținerii autorizației pentru organizarea activității de schimb valutar, caz în care se emite o autorizație, modificată, în sensul adăugării noii activități la activitățile deja autorizate. Această autorizație va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială, iar sub denumirea „Autorizație”, se va înscrie cuvântul „modificare”. Totodată, noile reglementări stabilesc că este interzisă desfășurarea activității de schimb valutar prin intermediul automatelor de schimb valutar, de către casele de schimb valutar și entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, iar termenul în care entitățile a căror autorizație expiră pot depune cererea de reautorizare însoțită de documentația aferentă, completă, respectiv cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizațieiÎn ceea ce priveşte condiţiile specifice, acestea vizează, în cazul caselor de schimb valutar: constituirea unui capital social, subscris și vărsat, de minimum 350.000 lei; existența, ca obiect principal de activitate, a activității de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, activități care sunt incluse în cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare - activități ale birourilor de schimb valutar. Totodată, casele de schimb valutar pot avea ca activități secundare doar din cele incluse în cod CAEN 6619 - Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii - furnizarea de servicii de remitere de bani în numele si pe seama unei instituții de plată sau instituții emitente de monedă electronică. În cazul entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică: existența în obiectul de activitate a operațiunilor de cumpărare de valute de la persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz; dovedirea cu documente, a apartenenței la această categorie; stabilirea modalităților prin care se poate depune sau completa documentația necesară pentru obținerea autorizației/scrisorii de atribuire a codului statistic, respectiv la registratura instituției, prin poștă, precum și prin intermediul poștei electronice; reglementarea obligațiilor pe care le au entitățile autorizate să desfășoare activitate de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, în funcție de specificul activității. Totodată, este stabilită data intrării în vigoare a dispozițiilor prezentei hotărâri, respectiv la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, cu excepția articolelor care constituie temei pentru emiterea unor ordine de ministru și care vor intra în vigoare de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.