Depunerea pentru aceeași perioadă de raportare a unui alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale se poate efectua NUMAI pentru corectarea erorilor menționate în procedură, nu și pentru corectarea erorilor contabile definite de reglementările contabile aplicabile.

Pot fi corectate: erorile constatate determinate de completarea eronată a: denumirii entității raportoare; codului unic de înregistrare al entității raportoare; activității CAEN (denumire clasă CAEN și/sau cod CAEN); formei de proprietate; indicatorilor raportați prin formularul «Bilanț»/«Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii», dacă valoarea acestor indicatori poate fi dovedită de alte documente (de exemplu, act constitutiv, contracte etc.) și acest aspect este cuprins în declarația pe propria răspundere de la pct. 6; numărului de salariați și/sau a altor indicatori raportați prin formularul “Date informative”.

De asemenea, pot fi corectate: situația determinată de depunerea de situații financiare anuale/raportări contabile anuale care nu cuprind niciun indicator valoric; situațiile determinate de următoarele tipuri de erori:  transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale în loc de declarație de inactivitate, precum și transmiterea electronică a declarației de inactivitate în loc de situații financiare anuale/raportări contabile anuale; transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale folosind un format de raportare cuprins în programul de asistență, diferit de cel corespunzător tipului de entitate sau netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute de lege (raportul administratorilor, declarația pe propria răspundere, raportul auditorului statutar etc.);  întocmirea și transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale folosind date eronate, determinate inclusiv de procesele de extragere și prezentare a informațiilor din bazele de date. În cazul corectării unor erori, ulterior depunerii situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale, operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial pot depune numai la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice un alt set de situații financiare anuale și documentele cerute de lege, respectiv raportări contabile anuale, după caz, care vor cuprinde informații corectate.