Solicitarea de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se soluționează de către unitatea fiscală competentă în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii Formularului 010.

Începând cu data de 13 mai 2022 a intrat în vigoare Ordinul nr. 776/20 privind modificarea OPANAF nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal. Documentele care se modifică sunt: decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal; decizie de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului; notificarea privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului. Procedura de de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se aplică contribuabililor care au obligația înregistrării în registrul comerțului și care au obligația înregistrării/modificării domiciliului fiscal, potrivit legii, dacă: se solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, de către persoanele juridice, cu excepția cazului în care acesta este stabilit la sediul social; se solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, de către asocierile sau entitățile fără personalitate juridică; se solicită înregistrarea, respectiv modificarea domiciliului fiscal de către persoanele fizice, care desfășoară activități economice în mod independent, autorizate potrivit OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată prin Legea nr. 182/2016. Solicitarea de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se soluționează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii Formularului 010, prin emiterea Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, care se comunică contribuabilului/plătitorului. Formularul 010 se transmite, în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de către unitatea fiscală în a cărui rază teritorială contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal, în vederea întocmirii formalităților de transfer al dosarului fiscal. Dosarul fiscal se transmite în termen de cel mult 10 zile de la primirea Formularului 010 și va fi însoțit de un exemplar al certificatului de atestare fiscală, precum și de fișa de evidență pe plătitor. Un exemplar al certificatului de atestare fiscală se comunică și contribuabilului de către Fiscul emitent. Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se întocmește în 3 exemplare, se vizează de conducătorul compartimentului cu atribuții în domeniul gestionării registrului contribuabililor și se aprobă de conducătorul unităţii fiscale. De la data comunicării deciziei, competența pentru administrarea contribuabilului revine Fiscului de la noul domiciliu fiscal.