Actul normativ, publicat în Monitorul Oficial nr. 628/17 iulie, aduce unele clarificări și corelează prevederile Ordinului MFP nr. 103/2016, prin care sunt aprobate instrucțiunile amintite, cu regulamentele și directivele europene relevante din domeniul TVA.

Instrucțiunile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) și art. 296 din Codul fiscal au fost modificate recent de Ministerul Finanțelor Publice, prin Ordinul nr. 2.148/2020. Astfel, potrivit referatului de aprobare ce a însoțit actul normativ în varianta de proiect, OMFP nr. 2.148/2020 vizează în principal următoarele: revizuirea definiției exportatorului din perspectiva TVA, precum și pentru clarificarea modalității de justificare a scutirii de TVA pentru exportul de bunuri, în contextul modificării legislației vamale care nu mai permite persoanelor impozabile nestabilite în Uniunea Europeană să aibă calitatea de exportatori; corelarea cu noile dispoziții ale art. 45a din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, referitoare la justificarea transportului intracomunitar al bunurilor în vederea aplicării scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri; corelarea cu modificarea Codului fiscal în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul TVA pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre; necesitatea adaptării prevederilor OMFP nr. 103/2016 la o serie de decizii recente ale Curții de Justiție a Uniunii Europene; preluarea unor propuneri formulate de mediul de afaceri. OMFP nr. 2.148/2020 mai prevede, printre altele, că în cazul în care furnizorul nu este stabilit în Uniunea Europeană și nu poate avea calitatea de exportator din punct de vedere vamal, pentru justificarea scutirii de TVA este necesar ca acesta să dețină declarația vamală de export, în care datele sale de identificare și seria și/sau numărul facturii emise de acesta pentru livrarea bunurilor transportate în afara Uniunii Europene să fie menționate în caseta 44. Dacă furnizorul este stabilit în UE, dar nu are calitatea de exportator din punct de vedere vamal, pentru justificarea scutirii de TVA este necesar ca acesta să dețină, de asemenea, declarația vamală de export, în care datele sale de identificare și seria și/sau numărul facturii emise de acesta pentru livrarea bunurilor transportate în afara UE să fie menționate în caseta 44. Totodată, noile prevederi stabilesc că, în cazul în care ieșirea bunurilor de pe teritoriul UE nu poate fi justificată cu documentele amintite mai sus, exportatorul poate să dovedească ieșirea efectivă a bunurilor de pe teritoriul Uniunii Europene prin alte mijloace de probă. Ordinul modifică și termenul pentru prezentarea documentelor în vederea justificării scutirii de taxă. Noul termen este de maximum 150 de zile calendaristice de la data la care a intervenit faptul generator de taxă pentru operațiunea în cauză.