Procedura reglementează modalitatea și condițiile de acordare, monitorizare și soluționare a cererilor de plată a garanțiilor de stat și de acordare a granturilor prevăzute de OUG nr. 24/2022.

Programul Rural Invest este un program de garantare care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate beneficiarilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone. Actul normativ publicat în aceste zile reglementează Procedura de implementare a Programului Rural Invest, precum și Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Programul Rural Invest, care se încheie între Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN - SA și instituțiile de credit în vederea implementării programului. Procedura reglementează modalitatea și condițiile de acordare, monitorizare și soluționare a cererilor de plată a garanțiilor de stat și de acordare a granturilor prevăzute de OUG nr. 24/2022 pentru aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, de către Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - SA (FGCR), în calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finanțelor (MF), pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru creditele de investiții, valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 5.000.000 lei. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar este de 15.000.000 lei și se acordă în limita valorii celei mai mari, după cum urmează: dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate; sau 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării la bancă a unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor care nu se încadrează în categoria IMM-urilor. De precizat, în încheiere, că Ordinul nr. 1039/101/2022 al MFP și al MADR privind modificarea și completarea Ordinului nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului Rural Invest a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 398 din 26 aprilie 2022.