Ministerul Agriculturii a publicat pe pagina sa oficială Proiectul hotărârii de Guvern privind cuantumul unui nou ajutor de stat acordat acordat fermierilor din zona montană.

Schema de ajutor cuprinde investiţii în realizarea de centre de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană respectiv pentru colectarea, sortarea, spălarea, conservarea prin uscare şi deshidratare, congelare, condiţionarea şi depozitarea în condiţii optime a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură, precum şi realizarea de operaţiuni de prelucrare primară a acestora. Valoarea maximă eligibilă, fără TVA, permisă pe acest tip de investiție este de 800.000 lei, în cazul depăşirii acestei valori diferența fiind suportată de beneficiari din fonduri proprii. Printre cheltuielile eligibile se numără cheltuielile generate de construcția centrelor de colectare şi prelucrare primară a a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură, dar şi cheltuielile generate de achiziţia sau achiziţia prin leasing de utilaje, echipamente şi mijloace de transport, în limita valorii de piaţă a activelor. Potrivit legii, însă, Schema nu permite achiziția sau achiziția prin leasing de utilaje, echipamente şi mijloace de transport second hand. În ceea ce priveşte beneficiarii, aceştia trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să își desfășoare activitatea în zona montană; să acceseze un singur tip de investiție o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului; să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020 pentru aceleași cheltuieli eligibile legate de tipurile de investiții. Anual, prin ordin MADR, se stabilesc amplasamentele în localitățile din zona montană unde se realizează tipurile de investiţii precum și numărul acestora. Beneficiarii eligibili depun cererea de finanțare pentru realizarea la sediile oficiilor de dezvoltare montană ale Agenției Naționale a Zonei Montane, pe a cărei rază teritorială se înfiinţează investițiile, însoţită de: copie a BI/CI al/a reprezentantului legal; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului precum şi orice alt document care să ateste forma de înfiinţare şi organizare a beneficiarului; dovadă cont activ bancă/trezorerie; documente care atestă dreptul de proprietate, administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute sau altele, dobândit prin act autentic notarial, certificate de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege, după caz, pentru terenurile pe care se realizează investiţia; extras de carte funciară din care să rezulte că terenul pe care umează a se realiza investiția este liber de sarcini; copie după certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să rezulte codul CAEN  corespunzător activității pentru care solicită finanțarea și că nu se află în procedură de insolvență; împuternicire, respectiv procură notarială şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz; aviz de recunoaștere emis de MADR pentru beneficiarii grupurilor de producători prevăzuți la art. 3 lit c) din Lege; studiul de fezabilitate întocmit în baza proiectului-tip pentru tipurile de investiții; declarație pe propria răspundere. În situația în care numărul solicitărilor este mai mare decât numărul investițiilor prevăzute în Ordinul MADR la art. 7, selecția proiectelor depuse în cadrul Programului se face în baza anumotr criterii de departajare. Schema de ajutor, cu o valoare totală de 66 000.000 de euro, echivalentul în lei a 316.800.000 lei, se derulează în perioada 2019 - 2021.

Durata de implementare a investiţiei de către beneficiarul schemei de ajutor de stat este de maxim 24 luni de la aprobarea cererii de finanţare.