Este de remarcat faptul că, deşi unele litigii au o durată mai îndelungată, acesta poate şi prin raportare la obiectul acestora, legiuitorul prin noua lege procesuală, cuprinsă în cadrul Codului de procedură civilă, a avut preocuparea de a institui proceduri speciale prin care reclamantul să poată să beneficieze de dreptul dedus judecăţii într-o perioadă cât mai rapidă.

Una dintre aceste proceduri este şi cea reglementată de la articolul 1026 şi pană la articolul 1033 Cod procedură  civilă, denumită şi procedura cererilor cu valoare redusă.

Conform articolului 1026 aliniatul 1 Cod procedură civilă, această procedură se aplică – „atunci când valoarea cererii, fără a se lua în considerare dobânzile, cheltuielile de judecată şi alte venituri accesorii, nu depăşeşte suma de 10.000 lei la data sesizării instanţei”, cu menţiunea faptului că această procedură nu se aplică, chiar dacă pretenţiile au o valoare de până la 10.000 de lei, în materie fiscală, vamală sau administrativă şi nici în ceea ce priveşte răspunderea statului pentru acte sau omisiuni în cadrul exercitării autorităţii publice (articolul 1026 aliniatul 2 Cod procedură civilă).

Justiţiabilul trebuie să cunoască faptul că instituirea acestei proceduri speciale, nu înseamnă că este şi obligatorie pentru reclamant, după cum subliniază prevederile articolului 1027 aliniatul 1 Cod procedură civilă – „reclamantul are alegerea între procedura specială reglementată de prezentul titlu şi procedura de drept comun”, iar pentru a facilita dreptul de opţiune al reclamantului, între aceste două proceduri, legiuitorul a stabilit faptul că şi în ipoteza în care cererea de chemare în judecată este redactată ca şi una de drept comun, până la primul termen de judecată, reclamantul are posibilitatea să solicite aplicarea procedurii speciale (articolul 1027 aliniatul 2 Cod procedură civilă).

Cererile cu valoare redusă sunt judecate întotdeauna de către judecătorii (articolul 1028 aliniatul 1 Cod procedură civilă).

Reclamantul este cel care declanşează procedura cu privire la cererile cu valoare redusă şi aceasta se face  prin completarea formularului de cerere şi depunerea sau trimiterea acestuia la instanţa competentă, formularul fiind redactat de către Ministerul de Justiţie şi putând să fie obţinut inclusiv de la instanţele de judecată.

Această procedură este una scrisă şi se desfăşoară în întregul ei în camera de consiliu (articolul 1030 aliniatul 1 Cod procedură civilă), iar în cadrul acestei proceduri nu vor fi încuviinţate acele probe a căror administrare necesită cheltuieli disproporţionate faţă de valoarea cererii de chemare în judecată sau a cererii reconvenţionale (articolul 1030 aliniatul 9 Cod procedură civilă).

Instanta de judecată pronunţă hotărârea judecătorească în termen de 30 de zile de la primirea tuturor informaţiilor necesare, aceasta este executorie (aşadar calea de atac nu suspendă executarea ei) şi ea poate să fie atacată numai cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare (articolul 1032 Cod procedură civilă).