La nivelul DGASPC Bihor, există 375 de asistenți maternali profesioniști, care au în ocrotire 607 copii. Un asistent maternal profesionist care are în îngrijire un singur copil fără dizabilități este retribuit cu aproximativ 2.000 lei /lună, însă cuantumul se modifică în funcție de numărul copiilor și de gradul de dizabilitate al acestora.

 

Ce este un AMP?

Asistentul maternal profesionist (AMP) este o persoană fizică, atestată, care asigură, prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său, creșterea, îngrijirea și educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primește în plasament sau în încredințare.

„Asistența maternală este parte a serviciilor de protecţie socială oferite de către DGASPC Bihor. Beneficiari sunt copiii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, părăsiţi în unităţile sanitare de pe teritoriul judeţului, copiii abuzaţi, neglijaţi, copiii cu dizabilităţi sau infectaţi HIV/SIDA, separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor şi faţă de care a fost instituită o măsură de protecţie specială la asistent maternal profesionist”, explică Otilia Camelia Gaciu, director general DGASPC Bihor.

Potrivit acesteia, obiectivul principal este acela de a asigura copiilor aflaţi în dificultate posibilitatea de a crește şi de a se dezvolta într-un mediu familial, securizant, integrare şi socializare.

„Această activitate este reglementată de Hotărârea nr. 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist”, menționează Otilia Gaciu.

Condiții

Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiții: au capacitate deplină de exercițiu; prin comportamentul lor în societate, starea sănătății și profilul lor psihologic, prezintă garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi; au în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament sau în încredințare; au urmat cursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat pentru protecția copilului sau organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

Nu poate fi asistent maternal profesionist: persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni; părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

„Persoanele care solicită să devină asistent maternal profesionist vor adresa o cerere de evaluare a capacității lor serviciului public specializat pentru protecția copilului (DGASPC Bihor, str. Feldioarei nr 13, Oradea) sau unui organism privat autorizat să desfășoare activități de protecție a copilului. Cererea va menționa în mod obligatoriu numărul de copii pentru care solicitantul consideră că poate asigura simultan condiții optime de îngrijire, grupa de vârstă și sexul acestora, disponibilitatea de a îngriji copii cu handicap/dizabilități, infectați HIV sau bolnavi SIDA”, a mai spus directorul DGASPC Bihor.

Cererea va cuprinde curriculum vitae al solicitantului, precum și motivele pentru care dorește să devină asistent maternal profesionist. La cererea de evaluare vor fi anexate: copii legalizate de pe actele de stare civilă și de pe actele de studii ale solicitantului; o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuiește solicitantul, în care să se menționeze numele, prenumele și data nașterii acestora, precum și, după caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul; certificate medicale eliberate de policlinica de care aparțin, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului și a persoanelor menționate mai sus; certificate de cazier judiciar ale solicitantului și ale persoanelor cu care acesta locuiește; un document care să ateste dreptul de folosință al solicitantului asupra locuinței, respectiv copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere, declarație autentificată a titularului dreptului de proprietate sau al contractului de închiriere prin care acesta recunoaște solicitantului un drept de folosință asupra locuinței, cunoscând specificul activității pe care solicitantul urmează să o desfășoare ca asistent maternal profesionist, sau, după caz, copie legalizată de pe contractul de subînchiriere, încheiat în condițiile legii; declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu se află în una dintre situațiile următoare, respectiv părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

„Cererea va fi evaluată în termen de 90 de zile de la data înregistrării”, a subliniat Ștefan Goția, purtătorul de cuvânt al DGASPC Bihor.

Potrivit acestuia, evaluarea cuprinde elementele sociale, psihologice și medicale ale capacității solicitantului, care vor fi determinate prin: interviuri luate solicitantului și persoanelor cu care acesta locuiește de către un asistent social și de către un psiholog, prin care se determină profilul psihologic al solicitantului, motivația acestuia de a deveni asistent maternal profesionist și poziția persoanelor cu care acesta locuiește față de implicațiile desfășurării acestei activități; vizite la domiciliul solicitantului, în scopul verificării dacă au în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament sau în încredințare; recomandări ale vecinilor, cunoscuților, rudelor solicitantului, precum și ale reprezentanților autorității publice locale de la domiciliul acestuia cu privire la comportamentul social al solicitantului; orice investigații suplimentare care sunt considerate utile de evaluator.

„Atestatul de asistent maternal profesionist se eliberează pentru o perioadă de 3 ani”, a menționat Goția.

Care sunt drepturile şi obligaţiile AMP?

Drepturile şi obligaţiile asistentului maternal profesionist sunt următoarele: asistentul maternal profesionist beneficiază de drepturi băneşti conform legislaţiei în vigoare; asistentul maternal profesionist beneficiază de consiliere şi sprijin din partea specialiştilor DGASPC; asistentul maternal profesionist beneficiază de drepturile prevăzute de legislaţia muncii în vigoare; asistentul maternal profesionist beneficiază de cursuri de pregătire profesională organizate de DGASPC; să asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase fizice, psihice, intelectuale şi afective a acestora; să asigure integrarea copiilor în familia sa, aplicându-le un tratament egal cu al celorlalţi membri ai familiei; să asigure integrarea copiilor în viaţa socială; să contribuie la pregătirea reintegrării copiilor în familia lor naturală sau la integrarea acestora în familia adoptivă, după caz; să permită specialiştilor serviciului public specializat pentru protecţia copilului său organismului privat autorizat supravegherea activităţii sale profesionale şi evaluarea evoluţiei copiilor; să asigure continuitatea activităţii desfăşurate şi în perioada efectuării concediului legal de odihnă, cu excepţia cazului în care separarea de copiii plasaţi sau încredinţaţi pentru această perioadă este autorizată de către angajator; să păstreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le primeşte cu privire la copii.

„La nivelul DGASPC Bihor există 375 de asistenți maternali profesioniști, care au în ocrotire 607 copii. Un AMP (asistent maternal profesionist) care are în îngrijire un singur copil fără dizabilități este retribuit cu aproximativ 2.000 lei /lună. Cuantumul se modifică în funcție de numărul copiilor și de gradul de dizabilitate al acestora”, a conchis Ștefan Goția.