Sprijinul financiar acordat anul acesta în cadrul acestei măsuri de dezvoltare rurală începe de la 600.000 de euro/proiect și ajunge la 1,5 milioane euro/proiect.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat Ghidul solicitantului pentru submăsura 4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole, varianta consultativă. Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme asociative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:  pentru microintreprinderi și  întreprinderi mici: 800.000 Euro/ proiect pentru investițiile noi permise în cadrul fișei; 600.000 Euro/ proiect pentru celelalte investiții; pentru întreprinderi mijlocii: 1.200.000 euro/ proiect pentru investiile noi permise  în cadrul fișei; 1.000.000 euro/ proiect pentru celelalte investiții; pentru alte întreprinderi și forme asociative: 1.500.000 euro pentru investiițiile noi permise în cadrul fișei; 1.200.000 euro pentru celelalte investiții. Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submăsura 4.2 sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderi mari), cooperativele, grupurile și organizațiile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești. Solicitantul trebuie să respecte următoarele: să desfășoare activități economice ca: persoană fizică autorizată /întreprindere individuală/întreprindere familială/ persoană juridică română; să acţioneze în nume propriu; să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Următoarele categorii de solicitanți /beneficiari pot depune proiecte aferente măsurilor /submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarelor condiții, după caz: solicitanții /beneficiarii ,după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractelor de Finanțare; solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea Cererii de finanţare, că vor prezenta dovada cofinanţării private la data semnării contractului şi nu prezintă acest document la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue următoare celei în care a fost depus proiectul. Atenție! Pentru a demonstra îndeplinirea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastră este necesar ca solicitantul să prezinte în cadrul Studiului de fezabilitate toate informaţiile concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susţine aceste informaţii. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin  una din acțiunile /operațiunile eligibile prevăzute prin submăsură. Ghidul AFIR pentru submăsura 4.2 poate mfi consultat pe site-ul oficial AFIR.