Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe site-ul oficial Ghidul submăsurii 17.1 Prime de asigurare a animalelor și culturilor agricole, varianta consultativă.

Solicitantul eligibil pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii: să fie persoană fizică sau juridică română; să acţioneze în nume propriu; persoana fizică/ reprezentantul legal al solicitantului - persoană juridică, să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare; să fie fermier activ; să încheie cu o societate de asigurare un contract de asigurare pentru riscurile prevăzute de prezenta sub-măsură și să se angajeze să plătească valoarea integrală a primei de asigurare în cuantumul și la termenele prevăzute în contract; să utilizeze terenuri agricole (cu excepția suprafețelor cultivate cu struguri pentru vin) și/sau să dețină, să crească sau să exploateze animale; să încheie contractul de asigurare pentru toate suprafețele cultivate cu același tip de cultură/ pentru întreg efectivul de animale aferent aceleiași specii existente în cadrul exploatației; în cazul plantațiilor pomicole/viticole se va asigura întreaga suprafață plantată cu aceeași specie; să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj în orice etapă de acordare a sprijinului. Solicitantul trebuie să încheie cu o societate de asigurare un contract de asigurare pentru riscuri prevăzute de sub-măsură și să se angajeze să plătească valoarea integrală a primei de asigurare în cuantumul și la termenele prevăzute în contract. Fermierul are obligația, totodată, obligaţia de a prezenta la Cererea de finanțare dovada plății a cel puțin 50% din valoarea totală a primei de asigurare aferentă Contractului de asigurare care face obiectul Cererii de finanțare. Fermierul care solicită finanțare prin sM 17.1 în cadrul unei sesiuni trebuie să depună un singur contract de asigurare în cadrul unei Cereri de finanțare. Contractul de asigurare trebuie să fie încheiat pentru cel puțin o cultură/plantație/specie și pentru cel puțin unul din riscurile eligibile. Riscurile eligibile care pot face obiectul contractului de asigurare: Fenomene climatice nefavorabile, respectiv: seceta; arșița; inundațiile; grindina; înghețul (timpuriu de toamnă, de iarnă sau târziu de primăvară); ploile torențiale sau ploile excesive și de lungă durată; furtuna, vijelia, uraganul sau tornada; infestările cu organisme de carantină dăunătoare plantelor prevăzute în HG nr. 563/2007, cu modificările și completările ulterioare; boli ale animalelor care figurează în Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 652/2014 și care nu fac obiectul despăgubirilor prin alte programe cu finanțare europeană sau națională. Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 17.1, solicitantul sprijinului are obligația de a încheia un contract de asigurare cu o societate de asigurare. În cazul sectorului vegetal, sunt eligibile contractele de asigurare încheiate pentru culturile aferente sesiunii aflate în derulare. În cazul culturilor duble, sunt eligibile doar contractele de asigurare încheiate pentru culturile care se regăsesc în IACS/Registrul Agricol. În cazul culturilor întoarse, sunt eligibile ambele contracte de asigurare încheiate pentru culturile care se regăsesc în IACS/Registrul Agricol, dacă există documente emise de către instituții abilitate ale statului care să ateste că suprafețele respective au fost calamitate. În cazul pepinierelor, sunt eligibile contractele de asigurare încheiate pentru pepinierele pomicole, pepinierele pentru portaltoi de viță de vie, precum și pepinierele pentru vița de vie pentru struguri de masă. În cazul plantațiilor, sunt eligibile contractele de asigurare a producției, cu excepția pepinierelor. Contractele de asigurare aferente culturilor perene, precum si cele aferente sectorului zootehnic pot fi depuse oricând în cadrul sesiunii aflată în derulare. Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri este de 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier (solicitantul finanțării).