Depunerea  notificării  cu privire la intenția de a beneficia de anularea accesoriilor, oferă o serie de avantaje contribuabililor.

AJFP Bihor informează că toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţii publice pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 69/2020” pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale”. Pentru a beneficia de o astfel de facilitate fiscală contribuabilii sunt invitaţi să depună la AJFP Bihor, o notificare cu privire la intenția contribuabilului, iar după îndeplinirea condiţiilor (de plată și de depunere a declaraţiilor fiscale) trebuie să se depună obligatoriu și cererea de anulare, până la 15 decembrie 2020. Principalul avantaj al unei astfel de facilităţi fiscale îl reprezintă anularea în totalitate a obligaţiilor accesorii aferente obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020. Depunerea  notificării  cu privire la intenția de a beneficia de anularea accesoriilor, oferă următoarele avantaje: se amână la plată dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, prin emiterea de către organul fiscal a unei decizii; nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită, pentru obligaţiile accesorii amânate la plată; nu se sting  obligaţiile accesorii amânate la plată, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesorii. Totodata se poate beneficia și de anularea obligaţiilor accesorii aferente și următoarelor obligații bugetare principale: cele declarate suplimentar prin declaraţie rectificativă în conditiile art.X  din OG.69/202; cele cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această dată în condiţiile art.XI din OUG 69/2020; cele stabilite prin decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale în condiţiile art.XII din OUG 69/2020; cele eşalonate la plată potrivit Codului de procedură fiscală în condiţiile art XVI din OUG 69/2020.