Administraţia judeşeană a Finanţelor Publice (AJFP) Bihor reaminteşte contribuabililor că Formularul 212 se utilizează de către persoanele fizice pentru declararea veniturilor realizate în anul 2021 și a obligațiilor fiscale datorate pentru aceste venituri, respectiv pentru declararea obligațiilor fiscale aferente veniturilor estimate pentru anul 2022.

Potrivit prevederilor legale, termenul de depunere a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” este 25 mai 2022, inclusiv. Declarația unică poate fi depusă: în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire, doar de către persoanele fizice care nu desfășoară o profesie liberală sau nu exercită o activitate economică în mod independent; prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legaleîn vigoare, respectiv: prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual" (SPV); pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată. Începând cu data de 1 martie 2022, contribuabilii/plătitorii persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoane fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent sunt obligați să transmită Fiscului central cereri, înscrisuri sau orice alte documente prin mijloace electronice de transmitere la distanță. În situația în care contribuabilii/plătitorii nu își îndeplinesc obligația comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente, iar acestea sunt depuse la Fiscul central în format letric, nu vor fi luate în considerare. La completarea declarației unice recomandăm contribuabililor să acorde atenție la corelarea informațiilor referitoare la numărul de autorizare, respectiv data autorizării cu aceleași informații care au fost completate în declarațiile aferente anilor anteriori. Termenul de depunere a Formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” pentru veniturile realizate în anul 2021, este 25 mai 2022, sub sancțiunea decăderii. Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează din România venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activități independente/ activități agricole, impuse pe bază de normă de venit, venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Persoanele care realizează venituri dintre cele de mai sus, sub o formă autorizată, depun formularul 230 doar prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv: prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual" (SPV); pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată. Celelalte persoane fizice pot depune cererea și în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire. Contribuabilii nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizațiile prevăzute la art. XI și art. XV din O.U.G. nr. 30/2020 cu completările ulterioare, și în OUG nr.120/2020, cu modificările ulterioare, încasate de la AJPIS. În

situația în care persoanele fizice optează pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit, aceasta are obligația de a transmite la organul fiscal formularul „Situaţie centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230” prin care centralizează cererile primite de la contribuabili. În această situaţie originalul cererilor 230, în format hârtie, se păstrează de către entităţile nonprofit/unităţile de cult şi sunt puse la dispoziţia organului fiscal la solicitarea acestuia. Transmiterea formularului „Situaţie centralizatoare a datelor cuprinse în Frmularul 230” se face prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual" (SPV) sau pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.