Cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii se depune indiferent dacă persoana în cauză a depus sau nu notificare prealabilă la unitatea fiscală competentă.

Notificarea în vederea anulării obligaţiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, deşi este opţională prezintă o serie de avantaje dacă este depusă la unitatea fiscală. Astfel, potrivit prevederilor legale, unitatea fiscală verifică dacă debitorul şi-a îndeplinit obligaţiile declarative potrivit vectorulu fiscal până la respectiva dată, contribuabilul fiind îndrumat, după caz, pentru îndeplinirea obligaţiilor declarative. Totodată: se clarifică eventualele neconcordanţe cu contribuabilul; se efectuează stingerile, compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale; se eliberează din oficiu, în termen de 5 zile lucrătoare de la notificare, certificatul de atestare fiscală; se emite decizia de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor. De asemenea, nu se începe, sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită pentru obligaţiile accesorii amânate la plată şi nu se sting obligaţiile accesorii amânate la plată până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor. Conform Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, în vigoare de la data de 27 septembrie a.c., categoriile de obligații de plată accesorii care, potrivit ordonanței, pot face obiectul facilităților fiscale prevăzute la alin. (1) sunt următoarele: dobânzi/majorări de întârziere; penalități de întârziere/penalități de nedeclarare/penalități; orice alte obligații de plată accesorii. Obligațiile de plată accesorii prevăzute la alin. (2) din Procedură sunt aferente: obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. 23 alin. (3) din ordonanță; obligațiilor bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv; obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv și stinse până la această dată; obligațiilor bugetare principale scadente până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv și cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale aflate în derulare la data de 8 august 2019.

ANAF atrage atenţia contribuabililor că, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii se depune indiferent dacă persoana în cauză a depus sau nu notificare prealabilă la unitatea fiscală competentă. Aceasta va emite decizia de amânare la plată a accesoriilor și decizia de anulare a acestora pentru obligațiile bugetare pe care le administreză dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții: să depună cererea de anulare până la data de 16 decembrie; la data depunerii cererii să aibă achitate toate celelalte obligații fiscale în afara celor care vor face obiectul anulării; să aibă depuse la zi toate declarațiile fiscale. Cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la Fisc, prin retragerea cererii, debitorul menţinându-şi dreptul de a depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, cu respectarea condițiilor prevăzute în acest sens de ordonanță.