Potrivit OG nr. 6/2019, pot beneficia de anularea unor obligaţii fiscale accesorii persoanele juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică cu datorii restante la 31 decembrie 2018 mai mici de un milion de lei, respectiv persoanele fizice sau entităţi fără personalitate juridică, unităţi administrativ-teritoriale, precum şi instituţiile publice cu datorii restante la acceeaşi dată mai mari de un milion de lei.

Conform prevederilor legale, pot fi anulate dobânzile, penalităţile şi alte accesorii aferente. Este vorba despre: obligaţiile bugetare principale, inclusiv diferenţelor de obligaţii bugetare principale declarate suplimentar după 1 ianuarie 2019 prin declaraţie rectificativă, pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv; diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată; alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa Fiscului în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv; obligaţiile bugetare cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 şi stinse până la această dată; obligaţiile pentru care sunt în derulare înlesniri la plată la 31 decembrie 2018 pentru care, în cursul anului până la 15 decembrie 2019, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea; obligaţiile stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată la data de 31 decembrie 2018 pentru care, până la 15 decembrie 2019, încetează suspendarea executării sau debitorii depun o cerere de renunţare la efectele suspendării executării. Potrivit legii, condiţiile care trebuie îndeplinite pentru anularea accesoriilor sunt, în cazul accesoriilor aferente obligaţiilor principale restante la 31 decembrie 2018, următoarele: stingerea obligaţiilor principale restante la 31 decembrie 2018 până la 15 decembrie 2019; stingerea obligaţiilor principale şi accesoriilor scadente între  1 ianuarie – 15 decembrie 2019 până la data depunerii cererii de anulare; depunerea tuturor declaraţiilor până la data depunerii cererii de anulare; depunerea cererii de anulare după îndeplinirea condiţiilor dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019. În cazul accesoriilor aferente obligaţiilor principale declarate suplimentar prin declaraţii rectificative cu scadenţă anterioară datei de 31 decembrie 2018 inclusiv trebuie îndeplinite următoarele condiţii:  depunerea declaraţiei rectificative şi plata obligaţiei declarate, între 1 ianuarie – 15 decembrie 2019; stingerea obligaţiilor principale şi accesoriilor scadente între 1 ianuarie – 15 decembrie 2019 până la data depunerii cererii de anulare; depunerea tuturor declaraţiilor până la data depunerii cererii de anulare; depunerea cererii de anulare după îndeplinirea condiţiilor, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019. Prin derogare de la prevederile Codului de procedură fiscală, la debitorii la care începe inspecţia după intrarea în vigoare a OG nr. 6/2019 (8 august 2019), declaraţiile rectificative depuse până la 18 august 2019 sunt luate în considerare de inspecţie şi pot beneficia de anulare. De asemenea, în cazul accesoriilor aferente obligaţiillor principale cu scadenţă şi plătite până la 31 decembrie 2018, condiţiile sunt: stingerea obligaţiilor principale şi accesoriilor scadente între 1 ianuarie – 15 decembrie 2019 până la data depunerii cererii de anulare; depunerea tuturor declaraţiilor până la data depunerii cererii de anulare;  depunerea cererii de anulare după îndeplinirea condiţiilor dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019. Nu în ultimul rând, în cazul accesoriilor aferente obligaţiilor principale cu scadenţă până la 31 decembrie 2018, stabilite prin decizie de impunere emisă de inspecţie în derulare la data intrării în vigoare a OG nr. 6/2019, trebuie efectuată plata diferenţelor obligaţiilor fiscale principale în termenul stabilit în decizia de impunere, precum şi depusă cererea de anulare în 90 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.