Potrivit prevederilor legale, eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale se solicită de către debitor în baza unei cereri depuse la registratura unităţii fiscale competente, respectiv comunicate prin poştă, cu confirmare de primire.

Pentru acordarea unei eșalonări la plată, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare la plată. Aceste situații se apreciază de Fisc pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori a altor informații și/sau documente relevante, prezentate de debitor sau deținute de unitatea fiscală; să aibă constituită o garanție care poate consta în: mijloace bănești consemnate pe numele debitorului la dispoziția unităţii fiscale la o unitate a Trezoreriei Statului, scrisoare de garanție/poliță de asigurare de garanție, instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor proprietate a debitorului, încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligațiilor fiscale ale debitorului pentru care există un acord de eșalonare la plată, având ca obiect bunuri proprietate a unei terțe persoane. Aceste bunuri trebuie să fie libere de orice sarcini, cu excepția cazului în care acestea sunt sechestrate exclusiv de către Fisc; să nu se afle în procedura insolvenței; să nu se afle în dizolvare; să nu îi fie stabilită răspunderea, potrivit legii, privind insolvența și/sau răspunderea solidară. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă şi răspunderea - achitată, condiția se consideră îndeplinită. De asemenea, debitorul trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, condiție care trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Fiscul poate acorda următoarele înlesniri la plata obligaţiilor fiscale: eşalonarea la plată, la cererea debitorului, a obligaţiilor fiscale; amânarea la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, în vederea anulării, până la data finalizării eşalonării la plată; amânarea la plată unui procent de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, în vederea anulării, până la data finalizării eşalonării la plată; amânarea la plată a penalităţilor de nedeclarare aferente obligaţiilor fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de debitor şi stabilite de unitatea de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, eşalonate la plată, în vederea reducerii cu 75%, până la data finalizării eşalonării la plată. Înlesnirile la plată se acordă pentru toate obligaţiile fiscale înscrise în certificatul de atestare fiscală, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de procedură.