Agenţia Naţională de Administrare Fiscală reaminteşte că, potrivit art. 82 din Codul de Procedura Fiscala, orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală.

În scopul administrării impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale, în cazul persoanelor fizice care sunt contribuabili potrivit Codului fiscal, codul de identificare fiscală este codul numeric personal. Persoanele fizice care dețin cod numeric personal și sunt supuse impozitului pe venit se înregistrează fiscal la data depunerii primei declarații fiscale. Declaraţia de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la: data înfiinţării potrivit legii, în cazul persoanelor juridice, asocierilor şi al altor entităţi fără personalitate juridică; data stabilirii în România, în cazul persoanelor juridice străine care au locul exercitării conducerii efective în România; data începerii activităţii pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor care se înregistrează, potrivit legii speciale, la registrul comerţului; data obţinerii primului venit sau dobândirii calităţii de angajator, după caz, în cazul persoanelor fizice; data obţinerii primului venit, în cazul persoanelor fizice şi juridice nerezidente care nu au un sediu permanent sau o reprezentanţă în România. În scopul administrării creanțelor fiscale, Fiscul central poate să înregistreze, din oficiu sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale. În cazul contribuabililor nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, odată cu depunerea declarației de înregistrare fiscală, aceștia au obligația să indice sediul permanent desemnat potrivit dispozițiilor din Codul fiscal. În cazul înregistrării fiscale declarația de înregistrare fiscală se depune la Fiscul în raza căruia se află sediul permanent ce urmează a fi desemnat. Declarația de înregistrare fiscală depusă potrivit prezentului articol trebuie însoțită de copii ale documentelor doveditoare ale informațiilor înscrise în aceasta. Data înregistrării fiscale este: data depunerii declarației fiscale, în cazul contribuabililor persoabe fizice; data atribuirii codului de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală poate fi utilizat de contribuabili şi pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale aferente perioadelor anterioare datei de înregistrare fiscală.