ANAF informează contribuabilii că prin Ordinul MFP nr. 166/2017, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 86/31.01.2017, au fost aprobate principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Societăţile, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţi din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, sediile permanente desemnate prevăzute la articolul 7 din OMFP 166/2017 – depun situaţii financiare anuale în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar până cel târziu la data de 30 mai 2017. Celelalte persoane prevăzute la articolul 1 alineatele (1) – (3) din Legea nr. 82/1991, printre care şi asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial – depun situaţii financiare anuale în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar până cel târziu la data de 2 mai 2017. Operatorii economici încadraţi ca microentităţi întocmesc situaţii financiare anuale aferente anului 2016, compuse din: bilant prescurtat, F10; contul prescurtat de profit şi pierdere, F20; date informative, F30; situaţia activelor imobilizate, F40. Operatorii economici încadraţi ca entităţi mici întocmesc situaţii financiare anuale aferente anului 2016, compuse din: bilanţ prescurtat, F10; contul de profit şi pierdere, F20; date informative, F30; situaţia activelor imobilizate, F40; note explicative la situaţiile financiare anuale. Opţional, se pot intocmi situaţia modificarilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie. Operatorii economici, încadraţi ca entităţi mijlocii şi mari întocmesc situaţii financiare anuale aferente anului 2016, compuse din:  bilant, F10; contul de profit şi pierdere , F20; date informative, F30;  situatia activelor imobilizate, F40; situaţia modificărilor capitalului propriu; situatia fluxurilor de trezorerie; notele explicative la situaţiile financiare anuale. Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată depun raportări contabile anuale în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar până cel târziu la data de 30 mai 2017.

Situaţiile financiare anuale se completează cu ajutorul programului de asistenţă care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice, categoria Descărcare declaraţii, meniul Situaţii financiare anuale/Raportări anuale an 2016. Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2016 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în format hârtie şi în format electronic sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, împreună cu formularele listate sau se transmit în format electronic, având ataşată o semnătura electronică extinsă. Formatul electronic al situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2016, generat prin programele de asistenta, consta intr-un fisier pdf avand atasat un fisier xml (care contine formularele cod 10, cod 20, cod 30 si cod 40), la care trebuie ataşat si un fisier cu extensia zip.