Persoanele impozabile care nu depăşesc cifra de afaceri de 300.000 lei, şi astfel nu sunt obligate să se înregistreze în scop de TVA, pot opta pentru înregistrare în scop de TVA.

În acest scop, contribuabilii trebuie să completeze formularul ”Declarație pe propria răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care se depune prin transmiterea fișierului PDF, semnat cu certificat digital calificat, prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Declarația pe propria răspundere cu semnăturile olografe ale administratorilor și asociaților persoanei impozabile se scanează, se arhivează într-un fișier ZIP și se atașează la fișierul PDF. Formularul se depune la Fiscul competent, împreună cu declarația de mențiuni – Formular 010, dovada transmiterii declarației pe propria răspundere. La primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, însoțită de dovada depunerii declarației pe propria răspundere, compartimentul de specialitate din cadrul Fiscului va proceda la verificarea îndeplinirii de către persoana impozabilă a obligației de a transmite declarația pe propria răspundere cu semnăturile olografe ale administratorilor și asociaților. În termen de 15 zile de la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA , compartimentul de evaluare procedează la verificarea datelor înscrise în declarația pe propria răspundere, urmând ca, în cazul în care, în urma verificărilor efectuate se constată că informațiile înscrise în declarația pe propria răspundere nu corespund datelor disponibile în evidențele Fiscului, va transmite către Direcția generală antifraudă fiscală o adresă în care sunt prezentate aspectele rezultate, în vederea dispunerii măsurilor ce se impun. Compartimentul de evaluare va anexa la adresa menţionată solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, precum și declarația pe propria răspundere. Analiza se efectuează de către compartimentul de evaluare și are ca scop: evaluarea riscului fiscal al persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA de a desfășura activități economice care implică operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum și operațiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operațiuni ar avea loc în România; stabilirea încetării situațiilor care au condus la anularea codului de TVA, respectiv dacă persoana impozabilă nu mai prezintă risc fiscal ridicat.

Soluționarea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se finalizează prin emiterea deciziei de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA, în termenul prevăzut la art. 77 din Codul de procedură fiscală. Decizia de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA va cuprinde, în concret, motivele de fapt și de drept care au stat la baza soluției adoptate şi se comunică persoanei impozabile, în conformitate cu prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală. Împotriva deciziei privind respingerea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se poate formula contestație la unitatea fiscală emitentă’, în conformitate cu dispozițiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.