Prin actul normativ au fost transpuse în legislația națională o serie de prevederi europene în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat în consultare publică un Proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată. Modificările vizează următoarele aspecte: extinderea regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune prestate de persoane impozabile nestabilite în UE către persoane neimpozabile din UE (regimul Mini One Stop Shop Non-UE) și pentru alte prestări de servicii; extinderea regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune prestate de persoane impozabile stabilite în Comunitate, dar nu în statul membru de consum (regimul Mini One Stop Shop UE), pentru vânzări intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări și pentru alte prestări de servicii; modificarea perioadei de declarare (de depunere a declarației speciale de TVA) și plată a TVA în cadrul regimului UE și regimului non-UE, noul termen fiind până la sfârșitul următoarei luni de după încheierea fiecărui trimestru calendaristic; schimbarea modalității de efectuare a modificărilor declarației speciale de TVA în cadrul tuturor regimurilor speciale, în sensul că modificările se vor include într-o declarație ulterioară în termen de trei ani de la data la care trebuia depusă declarația inițială; introducerea regimului special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro (regimul de import). De asemenea, prin OUG nr. 59/2021, au fost completate situațiile în care persoanele impozabile nestabilite în România și neînregistrate în scopuri de TVA în România trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, prevăzute la art.316 alin.(6) din Codul fiscal, cu situația în care persoanele efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanță, care au locul de începere a expedierii sau transportului bunurilor în România și pentru care optează să utilizeze regimul special prevăzut la art. 315 (regimul special UE). Pentru a solicita înregistrarea în scopuri de TVA, persoanele impozabile aflate în situațiile prevăzute la art.316 alin.(6) utilizează Formularul (015) „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România”, al cărui model este aprobat prin OPANAF nr.3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.