Eşalonarea la plata simplificată poate fi accesată pentru o perioadă de cel mult 12 luni, fără depunerea de garanţii şi este destinată obligaţiilor fiscale principale şi accesorii datorate după data declarării stării de urgenţă.

Potrivit comunicatului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), cererile de eşalonare la plata simplicată pot fi depuse de contribuabili până la data de 30 septembrie 2021, inclusiv. Condiţiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinească contribuabilul care intenţionează să beneficieze de prevederile OUG 181/22 octombrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene sunt urmatoarele: să depună o cerere pana la data de 30 septembrie 2021, inclusiv. Opţional, aceasta poate fi însoţită de graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare; să nu înregistreze obligaţii fiscale la data declarării stării de urgenţă nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală; să nu se afle în procedură de faliment sau dizolvare; să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară conform prevederilor Codului de procedură fiscală. Dacă  actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor judiciare sau administrative de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiţia se consideră îndeplinită. Eşalonarea la plată se acordă pentru toate obligaţiile fiscale înscrise în certificatul de atestare fiscală, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute anterior. Sunt asimilate obligaţiilor fiscale în scopul acordării eşalonării la plată atât amenzile de orice fel administrate de unitatea fiscală, cât şi creanţele bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare Fiscului, potrivit legii, inclusiv creanţele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătoresti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii. Eşalonarea la plată nu se acordă pentru obligaţiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei - în cazul persoanelor fizice şi 5.000 lei - în cazul persoanelor juridice. De precizat că modelul de cerere de eşalonare la plată este prevăzut în Anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a acordării eşalonării la plată de către Fiscul central. Informaţii suplimentare se pot obţine utilizând Formularul de contact disponibil pe pagina de Internet: www.anaf.ro sau telefonic, prin contactarea Serviciului de asistenţă telefonică a contribuabililor - Call-center, la nr. de telefon 031.403.91.60.