Programul vizează acordarea de sprijin financiar angajatorilor fermieri din agricultură, acvacultură și industrie alimentară pentru angajarea tinerilor beneficiari ai Programului pe perioadă nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12 luni, cu normă întreagă.

Potrivit Normelor de aplicare ale Legii nr. 336 din 2018 prin HG 325/2019 privind Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industrie alimentară, aprobat în aceste zile, sprijinul financiar se acordă angajatorului fermier pe o perioadă de 12 luni, în condițiile angajării a minimum doi tineri beneficiari ai Programului pe locuri de muncă existente sau nou-create. Angajatorul fermier trebuie să fie persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială, cooperativă agricolă, persoană juridică, precum și organizat în alte forme de asociere care desfășoară activități în agricultură, acvacultură și/sau industrie alimentară. Tinerii beneficiari ai Programului sunt persoane cu vârsta de până la 40 de ani, inclusiv. Angajatorul fermier care face dovada angajării a doi tineri beneficiari ai Programului beneficiază de următorul sprijin financiar lunar, pentru fiecare persoană angajată: 1.000 de lei - pentru persoanele cu studii superioare de specialitate în domeniul agricol, acvacultură și/sau industrie alimentară; 750 de lei - pentru persoanele cu studii medii de specialitate, precum și cursuri de formare profesională de scurtă durată în domeniul agricol; 500 de lei - pentru persoanele fără studii.

Angajatorii fermieri trebuie să depună o cerere de înscriere în Program la direcțiile pentru agricultură în a căror rază teritorială își au sediul, însoțită de următoarele documente: actul de identitate al reprezentantului legal, în copie; certificatul constatator detaliat emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în original; certificatul de atestare fiscală eliberat de organele fiscale competente ale autorității administrației publice locale, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local, pentru sediul social/profesional, filiale, cu mențiunea "eliberat pentru a beneficia de Legea 336/2018", în original; certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, emis potrivit prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor și datoriilor la bugetul general consolidat pentru sediul social/profesional, filiale, cu mențiunea "eliberat pentru a beneficia de Legea 336/2018", în original; documentul eliberat de unitatea bancară/trezorerie, care dovedește existența unui cont activ de bancă/trezorerie, în original; extras din registrul general de evidență a salariaților din care să rezulte perioada contractelor individuale de muncă, precum și durata muncii; declarația pe propria răspundere a angajatorului fermier. De asemenea, pentru tânărul beneficiar sunt necesare: actul de identitate, în copie; documente justificative pentru dovedirea absolvirii studiilor de specialitate în domeniul agricol, acvacultură și/sau industrie alimentară, precum și certificate de calificarecu recunoaștere națională pentru dovedirea absolvirii cursurilor de formare profesională în domeniul agricol, acvacultură și/sau industrie alimentară; declarația pe propria răspundere a tânărului beneficiar al Programului.

De precizat, în încheiere, că înscrierea în Program se face până la data de 31 decembrie 2020.