Actul normativ permite realizarea unuia dintre programele incluse în Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică. Astfel, pe lângă subvenţiile acordate din fonduri europene, tinerii fermieri vor putea beneficia de o suprafaţă de până la 50 de hectare.

Hotărârea pentru modificarea și completarea HG nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenției Domeniilor Statului (ADS), a fost adoptată de Guvern. Adoptarea actului normativ creează cadrul legislativ necesar completării Programului de instalare a tinerilor fermieri, prin acordarea unor facilității, respectiv concesionarea/arendarea unor terenuri agricole cu o suprafată de până la 50 de hectare, în vederea instalării în mediul rural. Concret, noile prevederi vizează modificarea, completarea şi reglementarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001, care prevăd posibilitatea ca Agenția Domeniilor Statului să concesioneze/arendeze terenurile cu destinație agricolă, libere de contract în suprafața maximă de 50 de hectare, aparținând domeniului public sau privat al statului, prin atribuire directă, tinerilor de până la 40 de ani, absolvenți ai învățământului de profil, în vederea înființării de ferme. Hotărârea Guvernului vizează: modificarea dispozițiilor referitoare la compensarea debitelor reprezentând redevență datorată și neachitată la termen de concesionarii terenurilor; stabilirea categoriilor de beneficiari, a condițiilor de eligibilitate și a documentelor prin care se face dovada îndeplinirii acestora, precum și a obligației de a se constitui într-o formă de organizare potrivit legislației aplicabile; instituirea obligației pentru solicitanți de a înființa o fermă în termen de 1 an de la data semnării contractului, în cadrul căreia va avea calitatea de șef de exploatație; reglementarea procedurii de încheiere a contractelor de concesiune și de arendare, prin atribuire directă sau prin procedură concurențială; modalitatea de verificare a îndeplinirii condițiilor de  înființare a unei ferme și de a se constitui într-o formă de organizare, precum și stabilirea sancțiunii pentru neîndeplinirea acestor condiții, respectiv rezilierea de drept a contractelor de concesiune sau de arendare.