Centrul Județean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (CJAPIA) Bihor informează că se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19.

Formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat se regăsește în OUG nr.151/27.08.2020, publicată în Monitorul Oficial nr.810/02.09.2020 și poate fi descărcat de la adresa APIA, http://www.apia.org.ro/ro/ajutor-de-stat-covid-19. Cererea de solicitare a ajutorului de stat, însoţită de documentele solicitate poate fi transmisă la centrele județene APIA şi prin fax sau poştă, respectiv în format electronic - prin e-mail. Beneficiarii care îndeplinesc cumulativ condițiile legale trebuie să depună cererea de solicitare a ajutorului de stat, însoțită de următoarele documente: copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal/împuternicitului; copie de pe autorizația sanitar-veterinară; fișa urmăririi activității la păsări, inclusiv situația incubației după caz, pe o lună din semestrul I al anului 2020, din care să rezulte că a desfășurat activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor, însușită de conducătorul unității; copia schiţei grajdului/halei pentru fiecare exploataţie cu cod atribuit de ANSVSA, asumată de către beneficiar prin semnătură, din care să reiasă adresa, suprafaţa utilă a spaţiilor de creștere pentru beneficiarii care au accesat Măsura 14. Din suprafața totală se exclude suprafaţa echipamentelor de hrănire şi adăpare așezate pe podea, stâlpii, aleile, alte spații nedestinate creșterii pentru toate categoriile de păsări. Pe copia schiţei, fermierul va menționa  instrumentul/aparatul cu care au fost efectuate măsuratorile înscrise în schițele depuse și toleranța acestuia în conformitate cu fișa tehnică sau cartea tehnică a aparatului/instrumentului cu care au fost efectuate măsurătorile; copia schiţei validată de beneficiar aferentă locurilor de cazare, calculate potrivit  Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare aprobate prin Ordinul ANSVSA  nr. 136/2006, cu modificările ulterioare, Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne, aprobate prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 30/2010, cu modificările ulterioare, și Normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime privind protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului aprobate prin Ordinul ANSVSA  nr. 63/2012, pentru spațiile de cazare care nu se află în Măsura 14; documentele justificative care atestă instituirea restricțiilor sanitare veterinare privind popularea cu păsări în semestrul I al anului 2020, dacă este cazul; coordonate bancare/trezorerie. De asemenea: pentru beneficiarii care au accesat Măsura 14  - Bunăstarea animalelor - pachetul b) – Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul PNDR 2014 - 2020, copiile documentelor prevăzute la lit.a) – d), f) și g) depuse împreună cu cererea de plată/deconturile justificative rămân valabile și pentru această măsură; pentru beneficiarii care solicită sprijin pentru activitatea de incubație este necesar un document oficial care să certifice capacitatea stației de incubație, respectiv pui eclozionați pe serie. Ajutorul de stat se acordă pe capacitatea de producție deținută de beneficiar, echivalent UVM, în funcție de speciile și categoriile de păsări, respectiv - pui de carne, pui de curcă, găini ouătoare, găini rase grele și pui eclozionați. Cuantumul ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,03 UVM pentru pui de carne, pui de curcă și pui eclozionați, respectiv 0,014 UVM pentru găini ouătoare și găini rase grele. De precizat că, pentru sectorul avicol, cererile se depun tot la APIA iar termenul final este de 29 septembrie 2020.