Centrul Judeţean APIA Bihor informează potențialii beneficiari că, până la data de 21 februarie 2021, pot depune cererile de plată pentru Măsura 14 „Bunăstarea animalelor” - pachetul a) - plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) - plăți în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul PNDR 2014 - 2020.

Cererea de plată va fi completată online individual prin accesarea site-ului www.apia.org.ro, iar după tipărire, verificare și semnare se depune la Centrul judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află sediul social al solicitantului sau pe raza teritorială a judeţului unde este exploatația cu capacitatea de producţie cea mai mare. Cererile de plată cuprind angajamentele şi informaţiile aferente tuturor exploataţiilor cu cod ANSVSA deţinute de un solicitant, indiferent pe raza cărui judeţ îşi desfăşoară activitatea solicitantul și se depun însoţite de: Copie CUI/CIF, după caz; documente care atestă calitatea de fermier activ: documente privind înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) - cod CAEN/act de înființare/act constitutiv/statut din care reiese că are activitate agricolă (că desfăşoară activitate agricolă cu codul CAEN 0146 - Creșterea porcinelor, respectiv CAEN 0147 - Creșterea păsărilor) și/sau 0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor). În cazul în care, din documentele de mai sus, nu reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea condiției de fermier activ; Situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale, din care rezultă venitul total realizat în anul anterior anului depunerii cererii de plată; Formularul "Date informative" (cod 30) care cuprinde indicatorul "venituri din activităţi agricole"; Formularul "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" (cod 20) care cuprinde indicatorul "venituri totale". De asemenea, mai trebuie depuse: copie buletin/carte de identitate al/a titularului/administratorului/ reprezentantului legal /împuternicitului; copie/copii autorizaţie/ii sanitar-veterinară/e pentru fiecare exploataţie deţinută înscrisă în cererea de plată; copia/copiile autorizaţiei/iilor sanitar-veterinară/e poate/pot fi depusă/e de către beneficiar o dată cu primul decont/documente justificativ/e pe care îl înregistrează la CJ APIA în anul respectiv de angajament. Dacă autorizația este eliberată după data depunerii cererii de plată, aceasta trebuie să fie în vigoare la data populării exploatației; graficul de livrare estimat anual; graficul de populare estimat anual; document coordonate bancare; împuternicire şi copii după actele de identificare ale împuternicitului, dacă este cazul; declarații și angajamente pentru bunăstare și specifice subpachetelor.

Modelele cererilor de plată pentru Măsura M14 “Plăţi în favoarea bunăstării animalelor” - pachet a)  Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachet b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor însoțite de instrucțiunile de completare aferente, sunt aprobate prin OMADR nr.30/05.02.2021, publicat în Monitorul Oficial nr.128/128 bis din 8 februarie 2021 și toate informațiile sunt detaliate  în  Ghidul solicitantului pentru Măsura M14 - Bunăstarea animalelor - pachet a)  Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, ediția a IV a și în  Ghidul solicitantului pentru Măsura M14  Bunăstarea animalelor - pachet b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, ediția a IV a, aprobate prin OMADR nr.29/05.02.2021 și postate pe site-ul oficial al APIA www.apia.org.ro.