Raportările trebuie depuse la unitățile teritoriale ale MFP până la data de 14 august 2019. În cazul nerespectării acestei obligații, se aplică sancțiunile prevăzute în Legea contabilității.

Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2018 a operatorilor economici se aplică entităţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin O.M.F.P. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. Raportările contabile la 30 iunie 2019 au ca termen-limită de depunere data de 14 august, firmele având obligaţia de a respecta cu stricteţe prevederile legale privind semnarea, depunerea și eventualele întârzieri, în caz contrar ele riscând să fie sancţionate. Reamintim că regulile pentru raportările contabile semestriale sunt prevăzute de Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr. 2493/2019 care prevede, în același timp, că în cazul nerespectării acestei obligații, se aplică sancțiunile prevăzute în Legea contabilității. Concret, companiile care nu vor depune raportările contabile semestriale vor risca, potrivit legii amintite, o amendă de la 2.000 la 5.000 de lei. Pentru nerespectarea reglementărilor MFP cu privire la întocmirea, semnarea și depunerea în termenul legal a raportărilor contabile semestriale, pot fi aplicate: amendă de la 2.000 la 3.000 de lei - pentru contravenția referitoare la întocmire și semnare; amendă de la 300 la 1.000 de lei - dacă perioada de întârziere este cuprinsă între una și 15 zile lucrătoare, amendă de la 1.000 la 3.000 de lei - dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare, sau amendă de la 1.500 la 4.500 de lei - dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare, pentru contravenția referitoare la depunerea în termenul legal. De asemenea, potrivit legii, dacă pe prima pagină a formularului „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii” sunt completate greșit datele de identificare se consideră că raportările contabile n-au fost depuse, firmele riscând amendarea. De precizat că Raportările contabile se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătura electronică extinsă până cel mai tărziu la termenul-limită stabilit prin lege - 14 august 2019.

 

                                                     ***