Potrivit art. 93 şi 94, respectiv Anexei II din Regulamentul nr. 1306/2013, fermierii care solicită sprijin financiar trebuie să respecte cerinţele legale în materie de gestionare (13 SMR-uri) precum şi standardele privind Bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (7 GAEC-uri), referitoare la anumite domenii.

Este vorba despre următoarele domenii: mediu, schimbări climatice şi bune condiţii agricole ale terenurilor; sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănă-tatea plantelor; bunăstarea animalelor. Nerespectarea de către fermieri a normelor de ecocondiţionalitate conduce la reducerea plăţilor sau excluderea de la plată, la una sau mai multe scheme de sprijin, pentru unul sau mai mulţi ani,  cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale care au împiedicat respectarea acestor norme potrivit art. 2, alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 şi anume: decesul agricultorului; incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului; o catastrofă naturală de proporţii care afectează grav suprafeţele agricole ale exploataţiei; distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţie; o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul agricultorului; exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată. În ceea ce priveşte constatarea respectării sau nerespectării cerinţelor de ecocondiţionalitate, aceasta se realizează prin acţiunile de control administrativ şi control clasic desfăşurate de inspectorii APIA, respectiv ANSVSA/ANF, sau prin teledetecţie, conform prevederilor legislaţiei europene.

Potrivit legislaţiei europene şi naţionale, fermierul care solicită plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin, trebuie să respecte normele pe tot parcursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea acestora (inclusiv pe cele nesolicitate la plată şi pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producţiei). Reamintim, în încheiere, că ecocondiţionalitatea (conformitatea încrucişată) ca parte componentă a Politicii Agricole Comune, este un mecanism care condiţionează acordarea sprijinului financiar din fonduri europene şi naţionale (plăţi directe, ajutoare naţionale tranzitorii, plăţi prin măsurile de dezvoltare rurală şi măsuri de piaţă), de respectarea unor norme obligatorii privind mediul, siguranţa alimentară, sănătatea animalelor şi a plantelor, bunăstarea animalelor, precum şi menţinerea terenurilor în bune con-diţii agricole şi de mediu.

Normele privind ecocondiţionalitatea, sunt obligatorii pentru: fermierii care solicită plăţi directe și fermierii care solicită ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal; beneficiarii primelor anuale în cadrul măsurilor pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite, plăţi de agromediu şi climă, sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică, sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică, plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, plăţi pentru angajamente de silvomediu și măsuri de sprijin în sectorul pomicol;

fermierii care solicită sprijin prin măsura de restructurare/reconversie plantații viticole cu soiuri de struguri pentru vin; fermierii care solicită plăţi prin alte scheme şi măsuri de sprijin din fonduri europene sau din bugetul naţional pentru care trebuie respectate normele de ecocondiţionalitate, în conformitate cu reglementările în vigoare.