Fermierii care sunt membri de cooperativă agricolă sunt scutiți de la plata impozitelor pe terenuri și clădiri. Aceasta este prevederea cuprinsă în Legea nr. 265/2020 care modifică Legea cooperației agricole nr. 566/2004.

Noile reglementări au fost cuprinse în noua lege promulgată de preşedintele României (care va deveni Legea 265/2020), şi care prevede atât facilități fiscale suplimentare pentru membrii cooperativelor, cât și posibilitatea ca gospodăria țărănească să devină membru cooperator și să beneficieze de scutirile de la plata impozitelor pe proprietate. Astfel, una dintre noile facilități fiscale acordate este reprezentată de ”scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile și pe terenurile utilizate pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă”. De asemenea, la articolul 3, alineatul (2), legea a suferit modificări în sensul că persoanele juridice care se asociază în cooperative agricole trebuie să fie fermieri activi în concordanţă cu legislaţia în vigoare sau să aibă cod CAEN autorizat pentru funcționare din secţiunea A «Agricultură, silvicultură şi pescuit», diviziunea 01 sau secţiunea C «Industria prelucrătoare», diviziunea 10, 11, 12 sau secțiunea H «Transport și Depozitare», diviziunea 52. Odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi în momentul publicării în Monitorul Oficial, se va aplica și scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile și pe terenurile utilizate pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile aflate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.  

Totodată, Legea 265/2020 prevede și scutirea scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. b) – e), după cum urmează: pentru primii 5 ani de la începerea desfășurării activității în cazul celor nou-înfiinţate şi pentru o perioadă de 5 ani, pentru cele deja înfiinţate, care au realizat la data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent o cifră de afaceri anuală netă de până la 10.000.000 euro, cursul de schimb fiind cel valabil la încheierea exerciţiului financiar în care s-a realizat cifra de afaceri”. Potrivit noilor prevederi legale, la cererea oricărui membru al cooperativei agricole, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, instanța de judecată va putea pronunţa dizolvarea cooperativei agricole în cazul în care: cooperativa agricolă nu şi-a depus situaţiile financiare anuale şi, după caz, situaţiile financiare anuale consolidate, precum şi raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevăzut de lege, dacă perioada de întârziere depăşeşte 2 ani; nu mai este o cooperativă agricolă activă, a încetat activitatea cooperativei agricole sau nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, anunţată organelor fiscale şi înscrisă în registrul comerţului, perioadă care nu poate depăşi 2 ani de la data înscrierii în registrul comerţului. De precizat, în încheiere că, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii, cooperativele agricole existente au obligația să-și actualizeze actele constitutive în conformitate cu prevederile Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin noile reglementări cuprinse în Legea 265/2020.